Сурэтыр щыIэныгъэм къыхехы

Апшъэрэ художественнэ-промышленнэ училищыр Ленинград къыщызыухыгъэ Ольга Бреславцевар зэлъашIэрэ сурэтышI. Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу У. Тхьабысымым ыцIэкIэ щытым икIэлэегъэджагъ. Бзылъфыгъэхэм яобщественнэ щыIакIэ, ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ дэгъу ятыгъэным, фэшъхьаф Iофыгъохэм ахэлажьэ.

DSC_0607КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм яискусствэхэмкIэ Къэра-лыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым Ольга Бреславцевам итворчествэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон гъубджым къыщызэIуахыгъ. Музеим идиректорэу Кушъу Нэфсэт, Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, Адыгэ къэ­ралыгъо университетым ис­кусствэхэмкIэ и Институт идирек­тор ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэ­горэ Елена Абакумовар, бзылъфыгъэхэм яобщественнэ Iофы­гъохэм ахэлэжьэрэ БжьэшIо Фатимэ, ПсышIопэ краеведче­скэ музеим ипащэу Елена Дивинар, искусствоведэу Светлана Комаровар, Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьа­матэу Хъуажъ Рэмэзан, зэ­лъашIэрэ сурэтышIэу, архитекто­рэу Бырсыр Абдулахь, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

Ольга Бреславцевам Санкт-Петербург, Шъачэ Iоф ащишIагъ. Живописым, художественнэ Iофы­гъохэм ныбжьыкIэхэр афегъасэх.

DSC_0621Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьа­гъэх республикэм исурэтышI цIэ­рыIохэу ЛэупэкIэ Нурбый, Эдуард Овчаренкэр, Гъогунэкъо Мухьарбый, СтIашъу Юрэ, Къуа­нэ Аслъан, нэмыкIхэри. Студентхэр, кIэлэегъаджэхэр, искусствэр зы­шIогъэшIэгъон нэбгырабэ зэхахьэм щытлъэгъугъ. Колледжым идиректорэу Хьэпэе Замирэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ, цIыфхэм ящыIакIэ О. Бреславцевам сурэтхэмкIэ къеIуатэх. Къушъхьэм ышыгу, ошъочапэр, хым иорхэр, псыхъохэр зэпхы­гъэхэу зы сурэтым къыщигъэ­лъэгъонхэ зэрилъэкIырэм узыIэ­пещэ. Гобеленым, цым, фэшъхьафхэм ахэшIыкIыгъэхэр дахэх, зэмышъогъухэу зэрэщытхэм Iоф­шIагъэр къегъэкIэракIэ.

Бырсыр Абдулахь къызэрэхи­гъэщыгъэу, къушъхьэм къыщыкIырэ къэгъагъэхэр сурэтхэмкIэ къыIуатэ зыхъукIэ, чIым изытет, гъатхэм идэхэгъу, нэмыкIхэри О. Бреславцевам къыделъытэх, темэу ыштагъэр IупкIэу къызэIуехы.

— «ЩыIэныгъ» зыфиIорэр сшIогъэшIэгъон, — еIо СтIашъу Юрэ. — Унагъом ищыIакIи, сабыйхэм яджэгукIи, бзылъфы­гъэм игупшыси IофшIагъэм хэолъа­гъох. Гобеленыр, цыр, фэшъхьафхэри дэгъоу ыгъэфедагъэх.

— Сурэтхэм уяплъызэ зыогъэ­псэфы, рэхьатныгъэ къыокIу, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ музеим шIэныгъэмкIэ иIофышIэу Полина Образцовам.

Гъогунэкъо Мухьарбый, Абрэдж Гощэфыжь, Елена Абакумовам, Лэ­упэкIэ Нурбый, нэмыкI сурэ­тышIхэм яIофшIэн гобеленыр, цыр ащагъэфедэ. Ар къыдалъытэзэ, зэгъэпшэнхэр ашIыхэу, зэдэгущы­Iэхэу тарихьылIагъ.

Ольга Бреславцевар исэнэхьат зышIогъэшIэгъонхэм, иIофшIагъэ уасэ фэзышIыхэрэм зэрафэразэр гъэзетымкIи ариIо шIоигъоу къытэлъэIугъ.