Пшъэрылъхэр афишIыгъэх

«Народнэ фронтым» ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм къыгъэнэфэгъэ Iофыгъохэм язэшIохын къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан профильнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

2015-рэ илъэсым ыкIэм анахь мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм язэшIохын фэгъэзэгъэ предложениехэр ОНФ-м илIыкIохэм ТхьакIущынэ Аслъан фагъэ­хьыгъэх. Общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» зэхищагъэу «Форум действий» зыфиIорэм ахэр къыщагъэ­нэфэгъагъэх.

— Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм афэ­гъэзэгъэ предложениеу тиIэхэм АР-м и ЛIышъхьэ ынаIэ атыридзагъ ыкIи зэхафынэу афигъэзагъ. Ахэр зэшIохыгъэ зэрэхъурэм тэри тылъыплъэщт, — къыIуагъ «Народнэ фронтым» ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм итхьамэтэгъоу Анатолий Лелюк.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ТхьакIущынэ Аслъан пшъэрылъхэр зыфишIыгъэхэм ащыщ. «Фронтовикхэм» предложениеу къахьы­гъэм елъытыгъэу, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ унашъо фашIыгъ республикэм ит медицинэ учреждениехэм ащамыгъэфедэрэ ыкIи макIэрэ ащагъэфедэрэ медицинэ псэуалъэхэр ауплъэкIунхэу. Нэужым ахэр икIэрыкIэу атырагощэжьы­щтых. «Целевой зэзэгъы­ны­гъэкIэ» зэджэхэрэ специалист ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждениехэм ащарагъэгъотымэ лъыплъэщтых. Зэзэгъыныгъэу ашIыгъэхэм яреестрэ зэхагъэуцон гухэлъ яI, ар псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм исайт рагъэхьащт.

Гъэсэныгъэ тедзэм зегъэушъомбгъу­гъэным пае фэIо-фашIэу ищыкIагъэхэр агъэцэкIэнхэу Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ унашъо фишIыгъ. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ кружокхэмрэ секциехэмрэ къызэIуахынхэр ащ хэхьэх. Федеральнэ къэралыгъо гъэсэныгъэ шапхъэхэм шIуагъэ къатэу гъэ­цэкIэгъэнхэм пае гъэсэныгъэм иучреждениехэм кадрэхэм алъэныкъокIэ япшъэрылъхэр зэрэзэшIуахырэм фэгъэхьыгъэ общественнэ едэIунхэр зэхащэщтых.

Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм яегъэджэн фэгъэхьыгъэ предложениеу «фронтовикхэм» къахьыгъэми Тхьа­кIущынэ Аслъан ынаIэ тыридзагъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ОНФ-м иактивистхэр, экспертхэр, псауны­гъэр къэухъумэгъэным иучреждениехэм Iоф ащызышIэрэ специалистхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэм яобщественнэ организацие, республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъу илIыкIохэр ахэлэжьэщтых.

«Доступная среда» зыфиIорэ программэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр шIуагъэ къатэу зэхащэнхэм, къызэхэоным ищынагъо зышъхьарыт унэхэм ачIэсхэр гъэкощыгъэнхэмкIэ щыIэ программэр республикэм гъэцэкIагъэ зэрэщыхъурэм, нэмыкIхэри зэхафынхэу АР-м и ЛIышъхьэ унашъо къышIыгъ.

(Тикорр.).