Лэгъо-Накъэ щыIагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ студентхэм урысыбзэ зыщызэрагъэшIэрэ факультетым иподготовительнэ отделение щеджэрэ ныбжьыкIэхэр мы мафэхэм Лэгъо-Накъэ ащэгъагъэх.

dsc_0162(1)2015-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу Ли-ван, Афганистан, Индием, Палестинэм, Туркменистан, Ирак, Тыркуем, Монголием ыкIи нэмыкI IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэу мы апшъэрэ еджапIэм чIэс­хэм апэрэу къушъхьэ­хэм ядэхагъэ нэры­лъэгъу афэхъугъ. Ахэр нэбгырэ 70-рэ фэдиз хъущтыгъэх.

dsc_0258Къэралыгъо фабэхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ­хэр ары анахьэу алъэ­гъугъэр зыгъэшIэгъуагъэхэр. Апэрэу осым хэхьагъэх, щы­джэгугъэх. КIымэфэ спорт зэ­фэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъу­гъэх, жэмкIэ зыкъырагъэцIэн­лъэхыгъ. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим анахь чIыпIэ дахэу ыкIи гъэшIэгъонэу иIэхэм ащыщэу Азишскэ гъочIэгъми ныбжьы­кIэхэр чIащагъэх.

ЧIыпIэ пэпчъ тарихъэу пы­лъыр студентхэм къафаIотагъ. ЗекIо гъэшIэгъонэу зыдэщы­Iагъэхэр ащымыгъупшэнэу сурэтхэр зытырахыгъэх, нэпэеплъ зэфэшъхьафхэр ягупсэхэм афа­щэфыгъэх.

(Тикорр.).