Зэшъхьэгъусэхэм Кубокыр ахьыгъ

Адыгэ Республикэм и Кубок спорт ориентированиемкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ апэрэ едзыгъор Мыекъуапэ щыкIуагъ. Краснодар, Новороссийскэ, Ермэлхьаблэ, Тэхъутэмыкъое районым, республикэм икъэлэ шъхьаIэ, Мыекъопэ районым якомандэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

DSC_0450Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк зэнэкъокъур щызэхащагъ. Спортсмен 260-м нахьыбэ апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъ. Илъэси 6 зыныбжьхэм къащегъэжьа­гъэу 76-рэ зыгъэшIагъэхэм анэсыжьэу медальхэр къыдахы­гъэх. Ермэлхьаблэ къикIыгъэ Людмила Колесниковар ныбжьыкIэхэм щы­сэшIу афэхъугъ.

Ныбжьым елъытыгъэу спортсменхэр куп-купэу гощыгъагъэх. Илъэс 45-м, 55-м, 65-м итхэм язэнэкъокъухэм уяплъынкIэ гъэ­шIэгъоныгъэ. Спортым хэшIыкI зэ­рэфыряIэр къахэщыщтыгъ. И­лъэс 21-м, 16-м, 14-м итхэри зэIукIэ­гъу­хэм чанэу ахэлэжьагъэх. Анахьы­кIэхэр зэнэкъокъум икъоу фэкъу­лайхэу щымытыгъэхэми, ягуеты­ныгъэкIэ зыкъыуагъаштэщтыгъ.

ШIу зэрэлъэгъухэрэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэри гум ри­хьыгъэх. Новороссийскэ къи­кIы­гъэ зэшъхьэгъусэхэу Боровковхэм апэрэ чIыпIэр афагъэ­шъошагъ. Сергейрэ Анастасиерэ къы­зэ­рэтаIуагъэу, текIоныгъэр Мыекъуапэ къызэрэщыдахыгъэм рэгушхох. Зичэзыу зэIукIэгъухэм ахэлажьэхэ ашIоигъу. Гум исурэт зытешIыхьэгъэ шIухьафтынхэр, щытхъу тхылъхэр спортсменхэм аратыжьыгъэх.

— Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ районхэм чанэу зыкъагъэлъэ­гъуагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм спорт ориентирова­ниемкIэ ифедерацие ипащэу Олег Агеевым. — ЯтIонэрэ едзы­гъом хэхьэрэ зэIукIэгъухэр жъоны­гъо­кIэ мазэм и 22-м Мыекъуа­пэ щыкIощтых.

Сурэтым итхэр: зэшъхьэгъусэхэу Боровковхэр, Олег Агеевыр.