Зэкъошныгъэр щагъэпытэ

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу командэ 17 хэлэжьагъ. Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ зэIукIэгъухэр ащы­кIуагъэх.

DSC_0406Бзылъфыгъэхэр команди 6 хъущтыгъэх. «Пенсионнэ фондым» апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерэу Е. Кешишьянрэ зэхэщэкIо купым хэтэу А. Къулэмрэ къызэ­рэтаIуагъэу, ешIэгъухэм ахэлэжьа­гъэхэм зэнэкъокъур ашIогъэшIэ­гъоныгъ. Псауныгъэр агъэпытэ­нымкIэ, языгъэпсэфыгъо уа­хътэ гум шIукIэ къинэжьынымкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэр ящыкIагъэх.

ЯтIонэрэ чIыпIэр МГТУ-м         ы­хьыгъ. Тренерэу Р. Къошкыр япащэу пшъашъэхэр финалым нэсыгъэх. ТекIоныгъэм пэблэгъагъэх, пчъагъэр 2:2-у едзыгъуи 4-р аухыгъ. КIэух зэIукIэгъум «Пенсионнэ фондыр» щытекIуагъ. Ящэнэрэ чIыпIэр кIэлэцIыкIу-ныб­жьыкIэ спорт еджапIэу N 1-м фагъэшъошагъ.

Хъулъфыгъэ командэхэр купи­тIоу гощыгъагъэх. Я 2-рэ купым Джэджэ районым апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, «Вертикалыр» ятIо­нэрэ, «Фыщтыр» ящэнэрэ хъугъэх.

Апшъэрэ купым щешIэгъэ хъулъфыгъэхэм IэпэIэсэныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ. Спортым лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр зэIу­кIэгъухэм нафэ къыщыхъугъ. Бразилием, Гурыт Азием ихэгъэ­гухэм, Украинэм, Урысыем ишъо­лъырхэм ащыщхэр ешIапIэм щызэнэкъокъугъэх.

Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэ­гъэ­хьыгъэ кIэух ешIэгъум командэу «Псауныгъэр» «Мары» зыфи­Iорэм щыIукIагъ, 3:0-у текIуагъ. Къо­шкыр, Шопиныр, Тюриныр нахь къахэщыгъэх. Гурыт Азием щыщ студентхэр, тиреспубликэ щапIу­гъэхэр «Мары» зыфиIорэм хэты­гъэх.

— Адыгеим тыщеджэ,сэнэ­хьат щызэтэгъэгъоты, — къытаIуагъ «Марым» щешIэхэрэм. — Зэнэ­къо­къур зэхэзыщагъэхэм тафэраз, ныбджэгъукIэхэр тиIэ хъугъэх. Псауныгъэм игъэпытэнкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэр тищыкIагъэх.

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт, къалэм иадминистрацие физкультурэмрэ спортым­рэкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэмэ афэгу­шIуагъэх, кубокхэр, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

— Спорт лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэмкIэ зэнэкъокъухэр мыгъэ зэхэтщэщтых, ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэIукIэгъухэр тиIэщтых, — яIофыгъохэм тащегъэ­гъуазэ Дмитрий Щербаневым. — Наркоманием пэшIуекIорэ спорт зэнэкъокъухэр, пIуныгъэм епхыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр зэхэтщэщтых.

Сурэтхэм арытхэр: хагъэ­унэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыдэхы­гъэнхэм ахэлэжьагъэхэр.