Ахэр апэрагъэх

Мыекъуапи, Адыгеири, Пшызэ шъолъырри нэмыц техакIохэм къаIэкIа­хыжьхи шъхьафит зашIыжьыгъэхэр зыщыхагъэунэфыкIырэм ехъулIэу я 9-рэ мото-шхончэо дивизиеу сызхэтыгъэм гъогу шIагъоу къыкIугъэм гъэзетеджэхэр щызгъэгъуазэхэ сшIоигъу. А дивизиер советскэ республикэ ныбжьыкIэм 1918-рэ илъэсым пстэуми апэу щызэхащэгъагъэхэм ащыщ.

65431КъэIуагъэмэ хъущт тигупсэ къа­лэхэр, къуаджэхэр, станицэхэр шъхьафит шIы­жьыгъэнхэм фэшI а дивизием идзэ­кIолIхэр пыим пхъашэу зэрезэуа­гъэхэр.

Н.В. Куйбышевыр ипащэу шхончэо дивизиер граждан заом чанэу хэлэжьагъэу 1928-рэ илъэсым къушъхьэ-шхончэо дивизие ашIыжьыгъагъ. Мамыр щыIакIэм тегъэпсыкIыгъэу дивизием иеджэн Хэгъэгу зэошхор къежьэ­фэкIэ Аджар АССР-м щылъигъэкIотэгъагъ. 1942-рэ илъэсым ишышъхьэIу и 27-м дивизием ичастьхэм ащыщэу я 121-рэ къушъхьэ-шхончэо полкым Кухорскэ къушъхьэтхым дэжь пыим зао щыришIы­лIэгъагъ, тыгъэгъазэм я 46-рэ Ар­мием хэтыгъэ нэмыкI частьхэмрэ соединениехэмрэ игъусэхэу Закавказскэ фронтым хэхьэрэ хы ШIуцIэ Iушъо дзэ купым хагъэхьажьыгъагъ.

Пшызэ шъолъыррэ Адыгеимрэ шъхьафит шIыжьыгъэнхэм ехьылIэгъэ опера­циер рагъэжьэным ыпэкIэ хы ШIуцIэ Iушъо дзэ купым ивоеннэ Совет я 46-рэ Армием пшъэрылъэу иIэр къыгъэ­нэ­фэгъагъ — Мыекъопэ-Белореченскэ лъэ­ныкъомкIэ къылъыкIуатэхэзэ, я 46-рэ Армием идзэкIолIхэм я 9-рэ румын шы­удзэр зэхакъутэнышъ, къалэу Краснодар аIэ къырагъэхьан, я 18-рэ Армием идзэкIолIхэм Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм япсэупIэхэр шъхьафит ашIыжьынхэ фэягъ.

Адыгеим щызэхащэгъэ партизан движением пыир зэхэкъутэгъэнымкIэ лъэшэу ишIуагъэ къыгъакIощтыгъ. Фашистхэр партизанхэм ащыщынэщтыгъэх. Партизан отрядхэр Адыгеим пасэу щызэхащэгъа­гъэх. Отряд анахь иным «Народные мстители» ыцIагъ. Ащ хэтыгъэхэм ясурэтэу мы тхыгъэм игъусэм итхэм ащыщэу зыцIэ тшIэрэр нэбгырищ: А. Хь. Цуа­мыкъор (апэрэ сатырым джабгъумкIэ ятIонэрэу щыт), Т. Гъыдзэр (сэмэгумкIэ ятIонэрэу щыт) ыкIи И. Г. Гореловыр (ятIонэрэ сатырым апэрэу щыт). Адырэ партизанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр зышIэрэ щыIэмэ, макъэ къытигъэIумэ тигопэщт.

Пый мэхъаджэр зэхэкъутэгъэнымкIэ ыкIи Адыгеир шъхьафит шIыжьыгъэ­ным­кIэ партизанхэм яшIогъэшхо къагъэ­кIуагъ. Ахэм шъэфэу агитационнэ Iоф­шIэныр зэхащэщтыгъ, Совинформбюром икъэбархэр цIыфхэм алъагъэIэсыщтыгъэх.

Мыекъуапэ шъхьафит шIыжьыгъэным ехьылIэгъэ операциер я 123-рэ къушъхьэ-шхончэо полкымрэ я 9-рэ къушъхьэ-шхончэо дивизиемрэ щылэ мазэм и 29-м ипчэдыжь рагъэжьэгъагъ. Дзэхэр къалэм къызыдахьэхэм, къашIагъ ахэм анахь пасэу партизан отрядым къалэр ыбгынэн фаеу зэрэхъугъэр. Мые­къуапэ машIом зэлъиштагъэу щытыгъ, псэолъэ инхэр зэхэкъутэгъагъэх. Къалэм къыдэнэгъэ цIыфхэр чэфым зэлъишта­гъэхэу тидзэкIолIхэм къапэгъокIыгъагъэх.

Нэужым нафэ къызэрэхъугъэмкIэ, нэмыцхэр дэтыфэхэкIэ Мыекъуапэ щыщхэу нэбгырэ минитIум ехъу аукIыгъагъ.

Николай КУСЛЯ.

Отставкэм щыIэ подполковник.