Апэрэ гъэтхэ къэгъагъэхэр

Кавказскэ биосфернэ заповедникыр зэзыгъэлъэ­гъунэу къакIохэрэм зэкIэми хэутыгъэ тхьэпэ цIы­кIухэр аратых, ахэм атетхагъ: «ШъунаIэ тешъудз: апэрэ гъэтхэ къэгъагъэхэр! Къишъумычых, шъумыщэх ыкIи шъумыщэфых!»

48fc6d598e1bed6ea1b8f9ad9ff8e143Мы гущыIэ шъыпкъэхэр цIыф­кIопIэ чIыпIэхэм радиомкIэ къащаIох, къэралыгъом къы­гъэгъунэрэ къэгъагъэхэр амы­гъэкIодынхэу цIыфхэм къя­джэх.

Мафэхэр къызэрэфабэхэу а къэгъэгъэ дэдэхэр а чIыпIэ дэ­дэхэм ащащэхэу рагъэжьагъ. Тучан пчъэIупэхэм, автобус къэ­уцупIэхэм, бэдзэр Iухьагъухэм зэфэмыдэхэу зынэ къичъырэ къэгъэгъэ цIыкIухэр зыIыгъхэр ащыолъэгъух. Ахэм янахьыбэр Урысые Федерацием ыкIи Адыгэ Республикэм я Тхылъ плъыжьхэм адатхагъэх. Ащ къи­кIырэр ахэр къипчынхи пщэн­хи узэрэфимытыр ары, ащ пае пшъэдэкIыжь уагъэхьынэу щыт. Ау бэп ащ къыгъэуцурэр. Мэ­заем и 8-м къыщегъэжьагъэу чIыопсыр къэухъумэгъэнымкIэ мыкоммерческэ гупчэу «НАБУ-Мыекъуапэ» зыфиIорэм икъу­лыкъушIэхэм уплъэкIунхэр зэ­хащэх. А къэгъагъэхэр мэзхэм ыкIи къушъхьэтхыхэм къа­щахачыхэмэ ахэр лъэплъэх, зыщэхэрэм алъэхъух, Тхылъ плъыжьым ахэр зэрадэхьа­гъэхэр афаIуатэ.

Джащ фэд мэз бжьынри (черемшар). Iэрам цIыкIухэу зэ­кIоцIыпхагъэхэу къэлэ урамхэм ахэр ащащэх сомэ 15-кIэ. Къэгъагъэхэр нахь лъапIэх, сомэ 50-м къыщегъэжьагъэу 150-м нэсых. Мэз бжьынри Тхылъ плъыжьым дагъэхьагъэ­хэм ащыщ.

«Мазэм и 15-м экологическэ акцием Кавказскэ заповедникми дыригъэштагъ, — ма­къэ къыгъэIугъ заповедникым ипресс-къулыкъу. — Тызэгъу­сэу кIэлэцIыкIухэми къэлэдэсхэми заIудгъэкIэщт. КIэлэеджакIохэм лекциехэм такъыфяджэщт, Iэнэ хъураехэр зэхэтщэщтых, творческэ ыкIи литературнэ зэнэ­къокъухэр редгъэкIокIыщтых. ЧIыопсым ибайныгъи идэхагъи амыукъоным фэшI мэзхэм, гъэ­хъунэхэм якъэухъумэн зэрэпы­лъыщтхэр ядгъэшIэщт. Мэзым къыщыкIыхэрэри щыпсэурэ псэ­ушъхьэхэри тидунай зэрэщыщхэр, уизэрар ябгъэкIы зэрэмыхъущтыр агурыдгъэIощт».

(Тикорр.).