Адыгеим пэрытныгъэр ыIыгъ

2015-рэ илъэсым сомэ миллиард 21-рэ фэдиз зытефэрэ продукцие Адыгеим къыщыдагъэкIыгъ. Мэкъумэщ продукцием икъэшIын ииндекс проценти 106,9-м нэсыгъ, 2014-рэ илъэсым ар проценти   101,3-м кIахьэщтыгъ.

Къэралыгъо статистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум икъутамэу АР-м щыIэм къызэритырэм­кIэ, мы лъэныкъомкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым Адыгеим пэрытныгъэ щиIыгъ. Анахь мэхьанэ зиIэ мэкъумэщ продукцием икъыдэ­гъэкIынкIэ, гущыIэм пае, лымкIэ ятфэнэрэ чIыпIэр, щэмкIэ ыкIи кIэнкIэмкIэ апэрэ чIыпIэр республикэм ыIыгъ.

ЦIыфхэм афикъун продукцие непэ республикэм къыщыдагъэкIы, ар зэтефыгъ, шапхъэхэм адештэ. Тэ дгъэфедэрэм къелырэр Урысыем инэмыкI шъолъырхэм ащыIудгъэкIын амал тиI, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

(Тикорр.).