Яегъэджэн рагъэжьагъ

Зэтыгъо къэралыгъо ушэтыныр шапхъэхэм адиштэу, зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIэр кIэлэеджакIохэм ахэтыщт кIэлэегъаджэхэм, лъыплъакIохэм якъыхэхын ыкIи ахэм яегъэджэн. Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ мы упчIэр мызэу, мытIоу къыIэтыгъ, зэхэсыгъо зэфэшъхьафхэм ащытегущыIагъэх.

Мы илъэсым предметхэмкIэ комиссиехэм ахэтыщтхэм яегъэ­джэн мэзаем и 8-м рагъэ­жьагъ. ШIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ Адыгэ республикэ институтым зэхищэгъэ семинарымкIэ ар аублагъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Надежда Кабановам. Къэралыгъо кIэух аттестациер мы илъэсым республикэм зэрэщыкIощтым ар лъыплъэнэу агъэнэфагъ. Джэуап игъэ­кIотыгъэ зиIэн фэе IофшIэнхэр ауплъэкIухэ зыхъукIэ, пред­метхэмкIэ комиссиехэм яIоф­шIэн идэгъугъэ къэнафэ.

— Шапхъэу щыIэхэм ялъы­тыгъэу, ушэтыным щагъэцэ­кIэгъэ IофшIэнхэм уасэ язытыщт экспертхэм тренинг те­дзэхэр афызэхэщэгъэнхэ фаеу дгъэнэфагъэ, — къыIуагъ Надежда Кабановам.

Къэралыгъо аттестационнэ къулыкъум къызэрэщаIуагъэм­кIэ, кандидатхэм яегъэджэн фэгъэзэгъэщтхэ предметнэ ко­миссиехэм ятхьаматэхэр арых Iофтхьабзэм пэщэныгъэ дызезыхьащтхэр, ар 2016-рэ илъэ­сым мэзаем рагъэжьагъ. Ахэм апае сыхъат 36-м те­лъытэгъэ курсхэр афызэхащэ­щтых, къэралыгъо зэфэхьысыжь аттестацием хэлажьэхэрэм къа­тыщт игъэкIотыгъэ джэуапхэм уасэ зэрафашIыщт практиче-скэ егъэ­джэнхэри ащ хэхьа­щтых.

(Тикорр.).