Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Илъэс 37-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу сабыитф зиIэм наркотикыр ыщэу наркоконтролым икъулыкъоу АР-м щыIэм иIофышIэхэм къаубытыгъ ыкIи охътэ гъэнэфагъэкIэ ар изоляторым чIагъэтIысхьагъ. Ащ бзэджэшIагъэр зыщызэрихьэгъэ уахътэм, грамми   8,9-рэ хъурэ марихуанэр арищэн гухэлъ иIагъ.

IMG_7512Оперативнэ Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм къызэрагъэлъэ­гъуа­гъэмкIэ, бзэджашIэм Мыекъуапэ щыщ хъулъфыгъэ горэм марихуанэр къыщищэфыти, ар нахь лъапIэу ыщэжьы­-щтыгъ. Хъулъ­фы­гъэм наркотикыр къызыщищэфы­щтыгъэ бзэджашIэри грамм 28,3-рэ хъурэ марихуа­нэр арищэзэ къаубытыгъ. Ащ иунэ къызалъыхъум, грамм 209,7-рэ хъурэ марихуанэр ыкIи грамм 0,91-рэ хъурэ гашишыр къырагъотагъэх.

Мы уахътэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъэу следствиер макIо.