ТеплъакIэ иIэ хъущт

Мыекъуапэ ирайонэу «Восходым» щыIэ бэдзэрыр икIэ­рыкIэу агъэпсыжьыщт. Ащ бэмышIэу пэщакIэ фэхъугъэ Александр Саркисовым квадратнэ метрэ 11775-рэ хъурэ чIыгу Iахьыр зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу илъэс 15-кIэ бэджэндэу къаIихыгъ. ЩыIэкIа­кIэм диштэу джы ащ сатыу­шIыпIэ псэуалъэ щигъэпсын гухэлъ иI.

1996-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу мы чIыпIэм ермэлыкъ щызэхащэ ыкIи щэпIэ тучанхэм Iоф щашIэ. ЗэкIэмкIи предприниматели 180-мэ ятуча­нхэр агъэлажьэх.

Амал дэгъухэр аIэкIэлъхэу сатыу ашIыным ыкIи бэдзэрыр кIэу гъэпсыжьыгъэным фэшI А. Саркисовым сомэ мил­лиони 3 фэдиз хилъхьан имурад. Апэ гъогум асфальт тырилъхьащт, нэужым бэд­зэрыр зытет чIыпIэр зэтыригъэпсыхьащт. Непэрэ уахътэм диштэу щэпIэ тучанхэр, урамыр къэзыгъэнэфыщт остыгъэ 15, видеолъыплъэн пкъы­гъор ыгъэ­уцущтых.

КIарэ Фатим.