ТекIоныгъэр жьым фэтэгъадэ

Мыекъопэ гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» непэ зичэзыу ешIэгъоу тикъалэ щыриIэщтым мэхьэнэ ин етэты. Апэрэ чIыпIи 8-р къыдэзыхыщт командэхэм тиспортсменкэхэр ахэфэнхэм фэшI текIоныгъэр жьым фэдэу ящыкIагъ.

DSC_0903

Уфа икомандэу «Алисэр» непэ тихьакI. Апэрэ чIыпIи 8-р зыхьын зимурадхэм «Алисэри» ащыщ. «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым зэрилъытэрэмкIэ, «Ростов-Доным», «Динамэм», нэмыкI командэ лъэшхэу Европэм икубокхэм афэбанэхэрэм «АГУ-Адыифыр» атекIоным фэхьазырэп. Уфа, Ставрополь, Москва якомандэхэу медальхэм афэбэнэн зымылъэкIыщтхэм ешIэгъухэр къашIотхьын фае.

«АГУ-Адыифым» икапитанэу Ольга Исаченкэм къытиIуагъэм тегъэгушхо. Типшъашъэхэм зэIу­кIэ­­гъум яшъыпкъэу зыфагъэхьа­зы­рыгъ, шъобжхэр агъэхъужьы­гъэх.

КъэлэпчъэIутэу Светлана Кожубековар, ешIакIоу ШъэоцIыкIу Миланэ ешIэгъум хэлэжьэщтых. Светланэ тикъэлапчъэ къыухъу­мэныр ипшъэрылъ шъхьаI. Мила­нэ бэрэ ыпэкIэ илъызэ, хъа­гъэм Iэгуаор ридзэ тшIоигъу. Адыгэ пшъашъэр Урысыем ихэшыпы­кIыгъэ ныбжьыкIэ командэ ра­гъэб­лэгъагъ, пэшIорыгъэшъ зэIу­кIэгъухэм иIэпэIэсэныгъэ къащигъэлъэгъуагъ.

Гандболыр зикIасэхэу «АГУ-Адыифым» фэгумэкIыхэрэр ешIэ­гъум еплъынхэу рагъэблагъэх. Зэнэкъокъур Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт сыхьа­тыр 17-м щаублэщт.

Сурэтыр «Адыгэ макъэм» иархив къыхэтхыгъ.