Медаль 640-рэ къахьыгъ

ТIопсэ районым щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм спортыр якIас. ИкIыгъэ илъэсым спортымкIэ ашIы­гъэ зэфэхьысыжьхэм къы­зэ­рагъэлъэгъуагъэмкIэ, дышъэм, тыжьыным ахэшIыкIы­гъэ­хэу спортсмен ныбжьыкIэхэм медаль 640-рэ зэнэкъокъу зэ­фэшъхьафхэм къащахьыгъ.

Ащ нэмыкIэу, 2015-рэ илъэ­сым нэбгырэ минитIум ехъумэ спортымкIэ разрядхэр къазэрафагъэшъошагъэхэр район администрацием физкультурэмрэ спортымрэкIэ иотдел ипащэ къыIуагъ. Ахэм ащыщэу нэб­­гыри 5-р спортымкIэ мастер хъугъэх, 27-р мастер хъунхэмкIэ кандидатых, нэбгырэ 12-м спор­тымкIэ апэрэ разрядхэр къалэжьыгъэх.

Медаль 55-рэ дунэе ыкIи урысые зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм къащыдахыгъэх. Ахэр къэзыхьыгъэхэ дзюдоистхэм ащыщых Нэгъуцу Казбек, Михаил Игольниковыр (янэ адыгэ, псэупIэу Новомихайловскэм дэс), АкIэгъухэу Зауррэ Максимрэ, ХъорэлI Богдан, нэмыкI­хэри.

Спорт лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэмкIэ ныбжьыкIэхэр зыгъэсэхэрэ тренерхэми ягугъу къэп­шIынэу атефэ. Ахэр Ныбэ Джам­болэт, Нэгъуцу Джамболэт, Шъхьэлэхъо Аслъан, Шъхьэлэхъо Заур, Мэфэгъэл Юсыф, нэмыкIхэри.

ИкIыгъэ илъэсым фэдэу, ТIопсэ районым испортсмен ныбжьыкIэхэм ягъэхъагъэхэм джыри ахагъахъо. БэмышIэу къалэу Мыекъуапэ Урысыем и Къыблэ федеральнэ шъолъыр дзэюдомкIэ зэнэкъокъухэу щы­кIуагъэхэм медаль 11 къащахьыгъ, спортсменэу къе­кIо­лIэ­гъагъэхэм зэкIэми анахь дэгъоу зыкъагъэлъэгъуагъ, апэрэ чIы­пIэри аубытыгъ.

Ныбэ Анзор.