Гъэтхапэм зыфагъэхьазыры

Урысыем и Къыблэ дзюдомкIэ изэнэкъокъоу гъэтхапэм Мыекъуапэ щыкIощтым хэлэжьэщтхэм якъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр тикъалэ щызэхащагъэх. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр алырэгъум щызэбэныщтых.

DSC_0265Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ кIалэхэм шъуащытэгъэгъуазэ. Ильгар Азимов, кг 60, Щыгъущэ Амир, кг 66-рэ, Ордэн Заур, кг 73-рэ, Эрдэм Харцхаев, кг 81-рэ, Кобл ТIахьир, кг 90-рэ, Нэщэмыкъо Мурат, кг 100-м къе­хъу. Онтэгъугъэ зэфэшъхьаф зи­Iэмэ якупи М. Нэщэмыкъом те­кIоныгъэр къыщыдихыгъ.

Адыгеим апэрэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм ятренер-кIэлэ­егъаджэхэу Адзынэ Алый, Беданэкъо Рэмэзанэ, Нэпсэу Бислъанэ тафэгушIо.

Дышъэр къэзыхьыгъэхэр

Тигъэзет къызэрэхиутыгъа­гъэу, Урысыем дзюдомкIэ изэ­IукIэ­гъухэр Новосибирскэ щы­кIуагъэх. Илъэс 18-м къемыхъу­гъэхэр ме­дальхэм афэбэнагъэх.

DSC_0045Адыгэ Республикэм икIыгъэхэм ащыщэу Ульяна Ткаченкэм, кг 40, дышъэ медалыр къыдихыгъ, тренерэу ипащэр Адзынэ Алый. Ульянэ Джаджэ щеджэ. Адыгеим щапIугъэхэ Псеун Муратрэ Нэгъуцу Джамболэтрэ агъасэхэрэм дышъэ медалитIу къа­фагъэ­шъошагъ. М. Псеуным Ермэлхьаблэ Iоф щешIэ, Фэдз щыщ, Европэм самбэмкIэ ичемпион. Му­рат зитренерэу ЛIышэ Хьарунэ, кг 50, Новосибирскэ дэгъоу щыбэнагъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт Адыгэ къэралыгъо университетым ишIэ­ны­гъэ щыхигъэхъуагъ. Ащ ыгъэ­сэрэ Константин Симеонидис, кг 60, Урысыем идышъэ медаль къыхьыгъ.

Дышъэ медальхэр къызфагъэ­шъошагъэхэр Урысыем иныбжьы­кIэ хэшыпыкIыгъэ командэ аштагъэх. Европэм, дунаим ащы­кIощт зэIукIэгъухэм ахэлэжьэ­щтых. Ульяна Ткаченкэм ышыпхъоу Елени дзюдомкIэ мэбанэ, Урысыем изэIукIэгъухэм медальхэр къащыдихыгъэх.