Гъогухэр щынэгъончъэнхэм лъыплъэщтых

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм апкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм «Народнэ фронтым» ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэр егъэгумэкIы. Гъогухэр щынэгъончъэнхэм, мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъущтым обществэм ынаIэ тыридзэнэу къяджэ, ащ фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм мы уахътэм ауж итых.

driving-car-accident

Мы лъэныкъомкIэ активист­хэм гупшысэу яIэхэр къыра­IотыкIынэу «Народнэ фронтыр» къяджэ. Гъогум хъугъэ-шIагъэу техъухьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъумэ зышIоигъохэм гупшысэу яIэхэр зэрыт письмэхэр электроннэ почтэу 0Iregion@onf.ru. зыфиIорэм къа­гъэхьынхэ алъэкIыщт.

Урысыем и Президентэу, «Народнэ фронтым» ипащэу Владимир Путиным къыдигъэ­кIыгъэ жъоныгъокIэ унашъоу N 598-м къызэригъэнафэу, 2018-рэ илъэсым ехъулIэу гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм яп­чъагъэ нэбгырэ мини 100-м телъытагъэу 10,6-м нэс къегъэ­Iыхыгъэн фае. Ау, ОНФ-м иэкспертхэм зэралъытэрэмкIэ, мы унашъор икъу фэдизэу агъэцакIэрэп. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием къызэриты­рэм­кIэ, 2013-рэ илъэсым мы къэ­гъэ­лъэгъоныр шапхъэхэм ашIо­кIыгъ, нэбгырэ мини 100-м телъытагъэу гъогухэм къатехъу­хьэрэ авариехэм ахэкIодагъэхэм япчъагъэ 18,85-м нэсыгъ, 2014-рэ илъэсым ар 18,47-м шIокIыгъ. 2015-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу шэкIогъум нэс зидунай зыхъо­жьыгъэхэм япчъагъэ субъект­хэм ащыщхэм нахьыбэ ащыхъугъ. АдыгеимкIэ ар процент 12 мэхъу.

Бэ темышIэу «Народнэ фронтым» иплощадкэ Iэнэ хъурае щызэхащэщт. Хэбзэ ыкIи гъэ­цэкIэкIо къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм ялIы­кIохэр, гъогурыкIоныр щынэ­гъон­чъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэр ащ къырагъэблэгъэщтых. Гумэ­кIыгъоу къэуцугъэм идэгъэзы­жьын, гъогум къыщыхъурэ хъу­гъэ-шIэгъэ гомыIухэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным Iоф­тхьабзэм щытегущыIэщтых. Джащ фэдэу Iэнэ хъураем къы­дыхэлъытагъэу «Карта жизни» зыфиIорэ проектыр активистхэм къагъэлъэгъощт.

— Гъогум зидунай щызыхъо­жьыхэрэм япчъагъэ тызеплъы­кIэ, ащ пэшIуекIогъэным фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэхэр икъу фэдизэу республикэм зэрэщызэхамыщэхэрэр тэлъэгъу. Мы лъэныкъомкIэ шIыкIэу щыIэхэм джыри зэ тахэплъэжьын фае. Тэри нахьыбэрэ хъугъэ-шIагъэ­хэр зытехъухьэрэ гъогухэр къы­хэдгъэщыным Iоф дэтшIэщт, Президентым къыгъэуцугъэ уна­шъор гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым тыпылъыщт, — къыIуагъ «Народнэ фронтым» ишъолъыр къу­тамэу АР-м щыIэм итхьамэтэгъоу Анатолий Лелюк.

(Тикорр.).