Гъатхэр сыд фэдэщта?

КIымэфэ уахътэм иаужырэ мазэ ызыныкъо кIогъахэ, гъатхэр къэб-лэгъагъ. Бжыхьэ-кIымэфэ мэфэ чъыIэхэм, осым, ощхым, псын-жъым, мафэхэр зэрэкIакохэм пстэури язэщыгъэхэу, гъатхэм лъэшэу ежэх. Мы мафэхэм а уахътэм нахь ифэшъуашэу къызэ-рэфэбагъэми нахьыжьэу ар къэ-кIуагъэу, тапэкIэ ащ тетэу фэбэ-щтэу гугъапIэ цIыфхэм къареты.

0_c48b9_e7f61e6d_origАдэ сыд фэдэщта гъатхэу къэблагъэрэр? Синоптикхэм зэ­ряхабзэу, хэукъоныгъэ имыIэу ом изытетыщтыр непэ къаIон зэрамылъэкIыщтым къыкIа­гъэт­хъы. Арэу щытми, пэшIоры­гъэшъ прогнозхэр къашIыгъэх. Ахэм къызэратырэмкIэ, 2016-рэ илъэсым игъатхэ къэмыгужъоу игъом къэкIощт. А уахътэм имыфэшъуашэу ом зэхъо­кIы­ныгъэхэр фэхъунхэуи егуца­фэхэрэп. Гъэтхэ мэзищым къы­кIоцI фэбэнэу, ау гъэтхэпэ ма­зэм ыгузэгухэм адэжь кIыма­фэу икIыгъэм джыри къызэри­гъэзэжьыщтыр пстэуми агу къы­гъэкIыжьы фэдэу зыкъигъэлъэ­гъожьыщтэу къаты. Мэфэ заулэрэ чъыIэщтэу, къыгъэщты­щтэу пэшIорыгъэшъэу агъэунэ­фыгъ.

Синоптикхэм янахьыбэм мы гъатхэр адрэ илъэсхэм ягъэ­пшагъэмэ, анахь фэбэщтэу, температурэр гъэмафэм фэдэу дэкIуаеуи къыхэкIыщтэу къаIо. Ау ащ фэдэ фабэ зыдэщыIэ­щтэу къыхагъэщыхэрэр Урысыем и Къыблэ федеральнэ, Темыр-Кавказ шъолъырхэр ыкIи Урал шъолъырым икъыблэ лъэ­ныкъу арых. Чукотскэ федеральнэ шъолъырыр кIымафэм шIэхэу къыбгынэщтэп.

ТэркIэ а зэпстэури къэбар дэеп, ау узымыгъэгушIоны­шхо­хэри синоптикхэм къыхагъэхъо­жьы. Гъатхэр игъом къэкIощт-­ми, игъом мыкIожьынэу егуцафэх. ПэшIорыгъэшъэу зэра­гъэунэфыгъэмкIэ, жъоныгъокIэ мазэр анахь чъыIэтэгъэщт ыкIи гъэмафэр къызэрехьэу ащ ифитыныгъэхэр ритыщтхэп. Японскэ хыр а уахътэм зэрэмырэхьатыщтым ыпкъ къикIыкIэ, Уры­сы­ем зэрэщытэу температурэр къыщеIыхыщтэу ары къы­зэра­Iорэр.

Джащ фэдэу гъатхэр къэгу­жъощтэу, гъэтхэпэ мазэм ызы­ныкъо нэс кIымафэм фэдэу чъыIэщтэу къэзытыхэрэри синоптикхэм къахэкIыгъэх. Ахэм къызэраIорэмкIэ, апэрэ мазэм уигъэтхъэщтэп, мэлылъфэгъу мазэм нахьыжьэу осымрэ мыл­хэмрэ къэжъужьыщтхэп.

Гъатхэм лъэшэу ежэхэрэмкIэ ар къэбар гушIогъошхоу щытэп, ау ар ом къыгъэшъыпкъэжьыми хэпшIыхьан щыIэп. Мэзаем итхьамэфитIоу къэна­гъэр шIэхэу кIощт, синоптикхэм ащыщэу зипрогнозхэр нахь тэрэзыр уахътэм къыгъэлъэ­гъощт.

ХЪУТ Нэфсэт.