Апэрэ уплъэкIунхэр

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — футбол клубэу «Краснодарым» иныбжьыкIэ команд — 2:1.

Мэзаем и 12-м ныбджэгъу ешIэгъур республикэ стадионэу «Юностым» щыкIуагъ.

«Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзы­дзагъэхэр: Литвинов, Гъонэжьыкъу.

 2015 — 2016-рэ илъэс ешIэ­гъур мэлылъфэгъум и 3-м ятIо­нэрэ купэу «Къыблэм» щыра­гъэжьэжьыщт. Мы мафэхэм командэхэм ныбджэгъу зэIукIэ­гъухэр зэхащэх, футболистхэм яIэпэIэсэныгъэ изытет ауплъэкIу. «Зэкъошныгъэм» тиреспубликэ щыщ кIалэхэу шъолъыр зэфэшъхьафхэм ащешIэщтыгъэхэр, Къэбэртэе-Бэлъкъарым щапIугъэхэр, Краснодар краим икомандэхэм ахэтхэр къырагъэблагъэх.

Ныбджэгъу зэIукIэгъоу Мые­къуапэ щыкIуагъэм Гъонэжьыкъо Азэмат хэлэжьагъ, пчъагъэр 1:1 хъугъэу къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ. Азэмат Новороссийскэ, Санкт-Петербург, Саратов, нэ­мыкIхэм якомандэхэм илъэс зэфэшъхьафхэм ащешIагъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым къикIыгъэ футболистхэм титренерхэр тэ­рэзыIоу ахэдэнхэу, «Зэкъошны­гъэм» нахь къекIущтхэр къахахынхэу тэгугъэ. «Зэкъошны­гъэм» ныбджэгъу зэIукIэгъухэр мы ма­зэм иIэщтых. Клубым идиректор шъхьаIэу Натхъо Адам, тренер шъхьаIэу Чэгъэдыу Бибэрт, тренерэу ХъокIо Къэплъан, зэхэ­щэн Iофыгъохэм апылъых.