Программэр зэрагъэцэкIэщтым пылъых

ЦIыфхэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцурэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Ащ къыдыхэлъытагъ къызэхэоным ищынагъо зышъхьарыт унэхэм ачIэсхэр гъэкощыгъэнхэмкIэ щыIэ программэр шъолъырхэм зэрифэшъуашэу агъэцэкIэныр.

DSC_7839Адыгеир пштэмэ, аужырэ илъэсхэм мы лъэныкъомкIэ зэ­шIуахыгъэр макIэп, джыри щы­кIа­гъэхэр щыIэхэми, ахэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэм пащэхэр ыуж итых.

Джэджэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм арыт фэтэрыбэу зэхэт уни 5-мэ ачIэс нэбгыри 181-мэ псэукIэ амалэу яIэ­хэр 2016-рэ илъэсым нахьышIу ашIынхэу республикэм щагъэ­нафэ. Ащ пае аварийнэ псэ­упIэ фондым квадратнэ метрэ 2565-рэ хагъэкIыщт. Мыщ къыдыхэлъытагъэу, блэкIыгъэ илъэсым ыкIэхэм адэжь Джэ­джэ районым щыпсэурэ нэбгырэ 33-мэ псэупIэхэр зэрагъэ­гъотынхэм фэшI атефэрэ ахъщэр аратыгъ, ащ къыкIэлъыкIоу ахэм яунэжъхэр раутынхэу ра­гъэжьагъ. Къэнэжьыгъэр мы илъэсым Тэхъутэмыкъое рай­оны­мкIэ квадратнэ метрэ 2042-рэ зэрылъ аварийнэ псэ­упIэхэр Iухыжьыгъэнхэр ары. Ар зэшIохыгъэ зыхъукIэ, унэ-гъо 71-мэ ащыпсэурэ нэбгыри 148-мэ яфэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэхэ хъущт.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэт­хэмкIэ и Министерствэ къызэ­рэщыхагъэщыгъэмкIэ, программэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэм ягъэцэкIэн зэкIэмкIи сомэ миллион 58,3-м ехъу пэIуагъэхьащт. Ащ щыщэу сомэ миллион 37,1-р псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым щыкIорэ зэхъокIыныгъэхэм IэпыIэгъу афэ­хъугъэнымкIэ фондым къы­тIупщыщт, миллиони 4,6-р — республикэ, миллион 16,6-р — чIыпIэ бюджетхэм къахахыщт.

1171318f8674e125039f705d12bbe200Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мы программэр республикэм щагъэцакIэ. Нэбгырэ 1540-рэ зыщыпсэурэ унэхэу къызэхэоным ищынагъо зышъхьащытхэр раутыжьынхэшъ, цIыфхэм ящыкIэгъэ фэтэрхэр арагъэгъо­тынхэу ары пшъэрылъэу къэуцурэр. Джырэ уахътэм ехъу­лIэу нэбгырэ 1131-рэ агъэкощыгъах. Программэр ухыжьы­гъэным пае джыри нэбгырэ 409-мэ яфэIо-фашIэхэр гъэцэ­кIэгъэнхэ фае. Гухэлъэу щыIэм­кIэ, 2017-рэ илъэсым зэкIэри зэшIохыгъэ хъущт, мы уахътэм ехъулIэу аварийнэ квадратнэ метрэ 3872-рэ щагъэзыещт. Мы лъэныкъом имызакъоу, социальнэ мэхьанэ зиIэ программэ пстэури республикэм щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм ынаIэ тет Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан. Ахэм язэшIо­хын фэгъэзэгъэ министерствэхэм, ведомствэхэм, къулыкъу­хэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афешIых, ахэм Iоф зэрадашIэ­рэм, щыкIагъэхэр зэрэдагъэзыжьхэрэм лъэплъэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.