Насыпым зэкIэри елъытыгъа?

«Динамо-МГТУ», Мыекъуапэ — «Нефтехимик», Тобольск — 77:81 (15:24, 21:16, 23:22, 18:19).

Мэзаем и 11-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: М. Будагянц — Пятигорск, Я. Блохов, А. Лаврухин — тIури Москва хэку.

«Динамо-МГТУ»: Чураев — 11, Абызов — 15, Гапошин — 16, Еремин — 20, Широков — 7, Милютин, Хмара — 8.

DSC_0913

Апэрэ такъикъхэм хьакIэхэр апэ­кIэ къилъыхэзэ, хъагъэм Iэ­гуаор дахэу радзэщтыгъ. ЕшIэ­гъум лъыплъэхэу залым чIэсхэр тиспортсменхэм бэкIэ ащыгу­гъы­щтыгъэх, «Нефтехимикым» те­кIонхэ фаеу алъытэщтыгъэ. ЯтIо­нэрэ едзыгъор 21:16-у тикоман-
дэ хьакIэмэ къашIуихьыгъэми, Тобольскэ къикIыгъэхэр яшъыпкъэу текIоныгъэм фэбэнагъэх.

Зэгъэпшэнхэм къаушыхьатырэр бэ. «Нефтехимикым» иешIа­кIохэр чIыпIэ нэкIым лъыхъухэ­зэ, гуфит-шъхьафитэу хъурджанэм Iэгуаор радзэщтыгъ, апэкIэ къызилъыхэкIэ зэгурыIощтыгъэх. Очкоуи 3 дзыгъо 27-м щыщэу 8-р хьакIэхэм хъагъэм радзагъ — ар дэгъу дэдэу тлъытэрэп. Арэу щытми, М. Барановым, Д. Сметаниным такъыщэтхъу, хъа­гъэм Iэгуаор гъогогъуи 7 ра­гъэфагъ.

«Динамо-МГТУ-м» очкоуи 3 дзы­гъо 21-м щыщэу 1-р ары ныIэп хъагъэм ридзагъэр, ащ фэдэ ешIакIэ къыхэкIыгъэу къэтшIэжьы­рэп. Хъурджанэм пэчыжьэхэу хъа­гъэм Iэгуаор рамыгъафэмэ, бла­гъэу нахьыбэрэ екIолIэнхэ фае, ау ари икъоу къадэхъущты­гъэп.

ХьакIэхэр очко 12 — 14-кIэ тапэ итыгъэх. ТиешIакIохэм ягуе­ты­ныгъэ зыкъырагъэIэтызэ, очкоуи 3-м нэсэу агъэкIэкIэуи хъугъэ ыкIи акIэхьажьыщтхэу къытщы­хъущтыгъ. М. Абызовыр, Н. Ереминыр, А. Гапошиныр анахь дэ­гъоу ешIагъэхэм ащыщых. Аужырэ такъикъым очкоуи 3 — 4-кIэ хьа­кIэ­хэр тапэ итыгъэх. И. Хмарэ очкоуи 3 дзыгъор зегъэцакIэм, Iэгуаор хъурджанэм тыригъафи, ыбгъукIэ лъэтагъэ.

Тиспортсменхэр бащэрэ зэрэхэукъощтыгъэхэр къыдэплъыта­гъэ­ми, текIоныгъэр къыдахын фэягъэ. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэу, те­кIоныгъэм фэ­бэнагъэх, ау янасып къыхьы­гъэп. ЕшIэгъур «Динамо-МГТУ-м» шIуа­хьыгъэми, Урысыем баскетбо­лым­кIэ изэнэкъокъоу ­суперлигэм иящэнэрэ куп щыкIорэм хэт коман­дэхэм апэ ит. Тыгъуасэ Мыекъуа­пэрэ Тобольскэрэ якомандэ­хэр ятIонэрэу тикъалэ щызэ­де­шIагъэх. «Нефтехимикыр» ятIо­нэрэ чIыпIэм щыI.