Къэгъэлъэгъоныр Краснодар щэкIо

Илъэс минищым къыкIоцI адыгэ шъуашэм, зэолIым, шыум къарыкIуагъэм, ахэр тарихъым къызэрэхэнэжьыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон тыгъуасэ Краснодар къы­щызэIуахыгъ.

Адыгэ шъуашэмкIэ зэолIым зы­къызэриухъумэщтыгъэм, Iашэмэ якъыхэхыкIэ ыкIи лъэхъаным елъытыгъэу зэхъокIыныгъэу афэ­хъущтыгъэм, шъошэ зэфэшъхьа­фэу щыIагъэхэм, зекIо шыум икъэ­бархэм, ащ игъомылапхъэ зыфэ­дагъэм, нэмыкI хъугъэ-шIа­гъэхэр щыIэныгъэм къызэрэхэнэ­жьы­гъэ­хэм къэгъэлъэгъоныр яхьылIагъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ ­Адыгэ Республикэмрэ я Лъэпкъ музейхэм яфондхэм ахэлъхэу археологием, этнографием афэ­гъэхьыгъэ пкъыгъохэр Мые­къуапэ, Налщык, ти УIэшыгъэ КIуачIэхэм ямузееу Москва дэ­тым къащагъэлъэгъуагъэх. Краснодар щызэхащэгъэ зэхахьэм Краснодар краим, Адыгеим, нэ­мыкIхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх.