Iоф зыдашIэнэу щыIэр макIэп

УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ Гъэ­Iоры­шIапIэу Адыгеим щыIэм иколлегие тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм къулыкъум 2015-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр ща­шIыгъэх, илъэсэу тызхэтымкIэ пшъэрылъ шъхьа­Iэхэр ­агъэнэфагъэх.

AAG1063

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, республикэм и Премьер-ми­нистрэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, республикэм ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэр, УФ-м щынэгъончъэнымкIэ ифедеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Олег Селезневыр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантI Мурадин, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ колле­гием изэхэсыгъо пэублэ псалъэ къыщишIызэ къызэрэхигъэ­щы­гъэмкIэ, къэралыгъом, республикэм рэхьатныгъэрэ зэгуры­Iоныгъэрэ арылъынымкIэ следственнэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм мэхьанэшхо иI. АщкIэ Адыгеим щыIэ гъэIо­ры­шIапIэм ипащи, икъулыкъу­шIэ­хэми япшъэрылъхэр зэрагъэ­цакIэрэм осэшIу фишIыгъ, республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр зэрафэразэхэм къыкIигъэтхъыгъ.

Экономикэ къиныгъохэм, санкциехэм ялъэхъан къулы­къум иIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фешIых. Арэу щыт нахь мышIэми, блэкIыгъэ илъэсым республикэм иследовательхэм Iофышхо ашIагъ, къэгъэлъэ­гъон дэгъухэр яIэу ар зэфа­шIыжьыгъ. Обществэм мэхьа­нэшхо зэритыгъэ уголовнэ Iоф­хэр зэхафыгъэх, ащ хэхьэх зэхэщэгъэ купхэм зэрахьэгъэ бзэджэшIагъэхэри. Джащ фэдэу ыпэкIэ учетым хэмытыгъэ бзэджэшIэгъи 134-рэ следо­вательхэм къыхагъэщыгъ ыкIи зэхафыгъ. Къолъхьэ тын-Iы­хы­ным пэшIуекIогъэным, ­цIыф­хэм, зыныбжь имыкъухэм яконституционнэ фитыныгъэхэр ухъу­мэгъэнхэм, бзэджэшIэгъэ хьы­лъэхэм ыкIи хьылъэ дэдэхэм язэхэфын анаIэ тырагъэтыгъ. Шъыпкъэ, гумэкIыгъохэр, щы­кIагъэхэр щымыIэхэу пфэIо­щтэп, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм шъулъыплъэн фае. Непэ тишъолъыр илъ рэхьатны­гъэм, лъэпкъ ыкIи дин зэ­гурыIоныгъэм следствием икъулыкъу­шIэхэм яIа­­хьышIу хэлъ. Къэ­ра­лы­гъом, рес­публикэм къа­­­гъэ­уцурэ пшъэрылъхэр зэрифэ­шъуашэу зэ­рэз­э­шIо­шъу­хыщтым тицыхьэ телъ, — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

AAG1099ГъэIорышIапIэм ипащэу Александр Глущенкэм зэфэхьысыжьхэр къышIызэ, икIыгъэ илъэсым анахьэу анаIэ зытыра­гъэтыгъэ лъэныкъохэм къа­щы­уцугъ. Къолъхьэ тын-Iы­хы­ным, экстремизмэм апэшIуекIо­гъэ­ныр, бюджет хэбзэгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъы­плъэгъэныр, джащ фэдэу зыныбжь имыкъугъэхэм алъэ­ны­къокIэ зэрахьэрэ бзэджэшIа­гъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ла­жьэ зиIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэ­хьыгъэныр анахь шъхьаIэхэу къыхигъэщыгъ. 2015-рэ илъэ­сымкIэ къэгъэлъэгъон ­дэгъухэр яIэхэми, яIофшIэнкIэ джыри гумэкIыгъуабэ зэрэщыIэр къы­Iуагъ. ГущыIэм пае, 2014-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьагъэр процент 23-кIэ нахьыбэ хъугъэ. БзэджэшIэгъэ хьылъэхэм ыкIи хьылъэ дэдэхэми ахэхъуагъ. БлэкIыгъэ илъэсыр пштэмэ, следовательхэм зэкIэмкIи уголовнэ Iоф 847-рэ зэхафынэу щытыгъ, ащ ыпэрэ илъэсым елъытыгъэмэ, а пчъагъэр 212-кIэ нахьыб. Къолъхьэ тын-Iыхыным епхыгъэ уголовнэ Iоф 228-рэ аIэ­кIэлъыгъ. Мыщ фэдэ бзэджэ­шIагъэхэм зэрарэу къахьы­гъэр сомэ миллион 74-м кIэхьэ. Анахь гъэхъэгъэшIоу къыхэбгъэщын плъэкIыщтыр зыдэхъугъэхэр амышIэу кIодыгъэ сабыйхэр зэкIэ къызэра­гъотыжьыгъэхэр, ахэм зи къы­зэрямыхъулIагъэр ары. Адыге­им щыIэ гъэIорышIапIэм 2015-рэ илъэсым IофшIагъэу иIэ­хэмкIэ Урысыем пэрытныгъэ щы­зыубытыгъэ къулыкъухэм ахэ­фагъ. Ащ къыщамыгъакIэу япшъэрылъхэр зэрагъэ­цэ­кIэщтхэр, лъэныкъо зэфэ­шъхьаф­хэмкIэ яIофшIэн зэра­гъэлъэшыщтыр А. Глущенкэм къыIуагъ.

Мы аужырэ уахътэм бырсырыбэ къызпыкIырэ коллектор къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм алъэныкъокIэ ттырэ ахъщэр зыфэдизыр хэбзэгъэуцугъэм диштэным, мыщ епхыгъэ гъэIорышIэкIо компаниехэм цIыфхэр амыгъэделэнхэм лъыплъэгъэныр следственнэ къулыкъухэм япшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр В. Нарожнэм къыIуагъ.

Трахъо Аслъан, Василий По­словскэр, Олег Селезневыр, БрантI Мурадин зэхэсыгъом къы­щыгущыIагъэх, гъэIоры­шIа­пIэм Iоф зэрэдашIэрэм изэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх. Адыгеим илъ рэхьатныгъэр ухъу­мэгъэным фэшI хэбзэухъу­мэ­кIо къулыкъухэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэны­къохэр къагъэнэфагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.