Непэ зэIукIэщтых

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» 2015 — 2016-рэ илъэс ешIэгъур мэлылъфэгъум и 3-м ригъэжьэжьыщт.

Мы мафэхэм тифутболистхэм яспорт ухьазырыныгъэ хагъахъо, кIуачIэр апсыхьэ, ныбджэ­гъу зэ­IукIэгъухэм ахэлажьэх.

Клубэу «Зэкъошныгъэм» идиректор шъхьаIэу Натхъо ­Адамэ тызэрэщигъэгъозагъэу, непэ тифутболистхэм ныбджэгъу ешIэгъу тикъалэ щыряIэщт. «Зэкъошны­гъэр» футбол клубэу «Краснодарым» IукIэщт.

«Зэкъошныгъэм» футболист заулэ джыри къырагъэблэгъагъ. АцIэхэр къетIогорэп. Лъэ­кIэу яIэр къагъэлъагъоу командэм заштэ­хэкIэ, шъуащыдгъэ­гъозэщт. Пэ­шIорыгъэшъэу къыхэдгъэщы тшIои­гъор зы: «Зэ­къошныгъэр» ауж къинэрэмэ къахэкIыжьыным фэшI шIуагъэ къэзыхьын зылъэ­кIыщт фут­болистхэр арых къагъэнэщт­хэр.

Краснодар икомандэрэ «Зэ­къошныгъэмрэ» яешIэгъу ста­дионэу «Юностым» непэ сыхьа­тыр 2-м щаублэщт. Футболыр зышIогъэшIэгъонхэр зэIукIэгъум ыпкIэ лъамытэу еплъынхэ алъэ­кIыщт.