Мэфищэ зэнэкъокъущтых

Сыд фэдэрэ чIыпIи апхырыкIышъурэ автомобиль лъэшхэр илъэс къэс зыхэлэжьэрэ зэнэкъокъухэр мэзаем и 20-м Мыекъопэ районым щырагъэжьэщтых.

0_5ab43_6c539349_XLХабзэ зэрэхъугъэу, зэнэкъо­къум кIэщакIо фэхъугъэхэр клубэу «Мыекъуапэ ОFF-rоаd» зыфиIорэр, Краснодар краим автотранспортымкIэ ифедерацие ыкIи Адыгэ Республикэм туризмэмрэ зыгъэпсэфы­пIэ­хэмрэкIэ и Комитет арых.

Зэнэкъокъухэр мэфищэ кIо­щтых, машинэ лъэшхэр зы­лъэгъу зышIоигъохэр зэкIэ ахэм къякIолIэнхэ алъэкIыщт. Трофи-рейдым ипрограммэ зэхъо­кIыныгъэхэр фашIыщтхэп. Къызэпэчъэрэ машинэхэм япилотхэр тIоу гощыгъэщтых — езыгъэжьэгъакIэхэмрэ къулайныгъэ зиIэ хъугъэхэмрэ. Купи­тIуми акIущт гъогухэр къиных, сыда пIомэ Урысыем и Къыблэ шъолъыр зэнэкъокъухэр зы­щызэхащэхэрэ чIыпIэхэр нэ­мыкIхэм ягъэпшагъэмэ, нахь хьылъэхэу щытых. Нахь Iэпэ­Iасэхэр зыпхырыкIыщтхэ чIы­пIэхэм гъогу гъэнэфагъэ яIахэп. Арышъ, автомобильхэм ос зытелъ чIыпIэхэр, къушъхьэтхы­хэр ыкIи псыикIыпIэхэр апэ­кIэ къикIыщтых.

Зэнэкъокъухэм язэфэхьысыжьхэр мэзаем и 22-м къэнэфэщтых.

(Тикорр.).