Гъогухэр агъэцэкIэжьых

Къушъхьэхэм ахэс къуаджэхэм ягъогухэр ас­фальт­кIэ мыпкIагъэхэмэ, уащызекIошъущтэп.

remont-dorogАр къыдалъытэзэ ыкIи ахэр лъэшэу зэхэмыкъутапэхэзэ агъэцэкIэжьынхэм ТIопсэ районым и Георгиев­скэ чIыпIэ администрацие ынаIэ тырегъэты.

— 2015-рэ илъэсым ыкIэм псэупIэу Кривенковскэм иурамэу Советскэр бе­тонкIэ дгъэ­чъыгъэ, — къеIуатэ псэупIэм ипащэу Къоджэшъэо Инвербый. — Джы псэупIэу Кирпичнэм гъэцэкIэжьын Iоф­хэр щедгъэжьэщтых.

ТапэкIэ нэмыкI гъогухэри агъэцэкIэжьыщтых. Ахэм ащыщых ЦIэпс иурамэу Молодежнэм щыщ Iахьыр ыкIи урамэу Заводскоир зэрагъэкIэ­жьыщтхэр. ПсэупIэу ШIоикъо цIыкIум иурамэу Комсомольскэри апэ агъэцэкIэжьыщтхэм ахэфагъ.

Ныбэ Анзор.