ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх

Я III-рэ зэIухыгъэ къэлэ зэнэкъокъоу «Арт-елка 2016-рэ» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзы­хы­гъэхэм культурэм и Унэу «Гигантым» щафэгу­шIуагъэх.

Мыекъопэ къэлэ админист­рацием ипресс-къулыкъу къы­зэрэщытаIуагъэмкIэ, куль­ту­­рэм­кIэ гъэIорышIапIэр мыщ кIэ­ща­кIо фэхъугъ. Творческэ зэнэ­къокъум ныбжь зэфэ­шъхьаф зиIэ IэпэIэсэ 400 фэдиз хэлэ­жьагъ. Ныбжь зиIэхэри, кIэлэ­цIыкIухэу IыгъыпIэхэм, гурыт ыкIи гъэсэныгъэ тедзэ зы­щызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм ачIэсхэми яIэшIагъэхэр къыра­хьылIагъэх.

ЗэхэщакIохэм къызэраIуа­гъэмкIэ, къэгъэлъэгъонэу къы­зэIуахыгъэм къырахьылIэгъэ Iоф­­шIагъэхэм ащыщэу къыхахы­гъэр 305-рэ. Мы илъэсым­ къэ­лэдэсхэм илъэсыкIэ чъыгым ишIын агуи апси халъхьа­гъэх, кIэрэкIэ дэдэу, материал зэфэшъхьафхэм ахашIыкIызэ, гъэшIэгъонэу къагъэхьазырыгъ.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къы­щыдэзыхыгъэхэм ыкIи илауреатхэм дипломхэр, ­медальхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыгъэх. КIэлэцIыкIухэм яIоф­шIагъэхэм анахь къахэщы­гъэр художественнэ еджа­пIэм икIэ­лэ­еджакIохэм къагъэ­хьазы­рыгъэ IофшIэнэу «Джинсовая ­сказка» зыфиIорэр ары. НахьыжъхэмкIэ анахь дэгъоу алъытагъ ­Наталья Березенкэм (кIэлэцIыкIу Iы­гъы­пIэу N 37-р) ышIыгъэ елкэр. Патриотизмэм ылъэны­къокIэ кIэ­лэцIыкIу IыгъыпIэу N 16-м икIэлэпIухэу Зухра Алибеговамрэ Хьасэнэ Фатимэрэ хэ­ушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын аратыгъ.

Iэшъынэ Сусан.