ЗэлъыкIохэрэм лъапсэр агъэбагъо

Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ культу­рэм­кIэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iо­фыгъохэр шъолъырхэм ащызэрахьэх. ЗэIукIэгъухэм анахьэу къащыхэщырэр зэлъыIэсыкIэ амалхэм яхэхъоныгъэхэм лъэпсэшIухэр зэрашIырэр ары.

AAG_0531Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым иартистхэм джырэблагъэ Краснодар спектаклэу къыщагъэ­лъэгъуагъэм нэбгырабэ еплъыгъ. Адыгэ къуаджэхэм къарыкIы­гъэ­хэри бэ хъущтыгъэх. Испан драматургэу Ф. Лорка ипьесэ адыга­бзэкIэ Емыж МулиIэт зэридзэ­кIыжьыгъ. «ЛъышIэжь» ыIоу ре­жиссер ныбжьыкIэу Емкъужъ Андзор ыгъэуцугъэ спектаклэр Мыекъуапэ, Щэрджэскъалэ, фэ­шъхьафхэм къащагъэлъэгъуагъ. Испан тхакIом итворчествэ нахь гъэшIэгъон къэзышIыгъэр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэмрэ Испанием ис цIыфхэмрэ яшэн-гъэпсыкIэхэр, плъыр-стырыгъэу къахафэрэм щыIэныгъэм лъэужэу къыщагъанэрэр зэпэблагъэ­хэу зэрэщытхэр ары.

Краснодар спектаклэр къыщагъэлъэгъоным ыпэкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ илIы­кIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ Трэхъо Тимур, Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэкIэ щытым ихудо­жественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ, театрэм ирежиссер шъхьаIэу Кукэнэ Мурат, Адыгэ Республи­кэм культурэмкIэ и Министерствэ культурэмрэ искусствэмрэкIэ иобщественнэ совет хэтэу, Адыгеим искусствэ­хэм­кIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу, театроведэу, те­атрэм ихудожественнэ пащэ иупчIэжьэгъоу Шъхьаплъэкъо Къэсэй зэхахьэм къыщыгу­щыIа­гъэх. Искусствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр хагъэунэфыкIыгъ.

Т. Трахъор Лъэпкъ те­атрэу И. Цэим ипащэхэм, артистхэм Iофэу агъэ­цакIэрэм осэ ин фишIыгъ, рэзэныгъэ тхылъыр Шъхьэлэхъо Светланэ къыритыжьыгъ.

Лъэпкъ театрэм нахь ныб­жьы­кIаIохэу щылажьэхэрэм IофшIэныр заублагъэр илъэси 10 хъугъэ. Ащ ехьылIагъэу спектаклэу «Лъы­шIэжьыр» агъэуцугъ.

— Адыгэ Республикэм иIэ­шъхьэтетхэм яунашъокIэ спектаклэр театрэм ирепертуар хэдгъэхьагъ, — къытиIуагъ Шъхьэлэхъо Светланэ. — Тиартистхэм яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэр, сэнаущыгъэу ахэлъыр нахьышIоу къызфагъэфедэнымкIэ шIыкIэ-
хэр къызэрэдгъотыхэрэр театрэм иIофшIагъэхэм къахэщы.

«Наш Кавказский меловой круг» зыфиIорэ фестивалэу Мые­къуапэ 2015-рэ илъэсым щыкIуа­гъэм «ЛъышIэжьыр» спектаклэ анахь дэгъукIэ зэхэщакIохэм ща­лъытагъ, Москва, Санкт-Петербург къарыкIыгъэхэу жюрим хэтыгъэхэр «ЛъышIэжьым» къы­щытхъугъэх.

Аужырэ илъэсхэм спектаклэхэу «Зиусхьаныр орэпсэу», «Псэ­лъыхъохэр», «Дэхэбаринэ ихьа­кIэщ», нэмыкIхэри Лъэпкъ теат­рэм Краснодар къыщигъэлъэгъуа­гъэх. Цэй Ибрахьимэ ытхы­гъэм техыгъэу «КъокIас» зыфиIорэр мыгъэ Краснодар къыщагъэлъэ­гъонэу тиартистхэм загъэхьазыры. Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ илIыкIоу Краснодар краим игубернатор дэжь щыIэ Трэхъо Тимур зэхэщэн Iофы­гъо­хэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъу. Краимрэ республикэмрэ язэпхыны­гъэхэр щыIэныгъэм зэрэщыпытэхэрэр тинэрылъэгъух. Гъунэгъу краим итворческэ купхэри республикэм къэкIох, тихьэкIэ лъа­пIэх.

DSC_0867

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.