Зичэзыу зэIукIэгъухэр

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу зэIукIэгъухэр тикъалэ щыкIощтых.

Мэзаем и 11 — 12-м Адыгеим испортсменхэр Тобольскэ икомандэу «Нефтехимикым» дешIэщтых. Зэнэкъокъухэр пчыхьэм сыхьа­тыр 6-м аублэщтых.

Суперлигэм ия 3-рэ куп «Динамо-МГТУ-м» апэрэ чIыпIэр щиIыгъ, медальхэм ишъыпкъэу афэбанэ.