Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мэзаем и 1-м къыщегъэжьагъэу и 7-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 64-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: хъункIэн бзэджэшIагъэу 1, тыгъуагъэхэу 31-рэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 8, машинэр рафыжьагъэу 2, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъуи 6-рэ аукъуагъ. БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгырэ 52-рэ агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр процент 70-м ехъу.

Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 10 къатехъухьагъ. Ахэм апкъ къикIыкIэ нэбгырэ 12-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 44-рэ къаубытыгъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 2959-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Аркъ нэпцIыр зэрищэщтыгъ

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и Гъэ­IорышIапIэу Адыгеим щыIэм иIо­фы­шIэхэм къулыкъур ахьызэ, авто­мобиль гъогоу Мыекъуапэ — Гъозэрыплъ зыфиIорэм къырычъэщтыгъэ машинэу «Нисан» зыфиIорэр къагъэуцугъ. Ащ къэмлан 80-мэ адэт спирт зыхэт бэшэрэбхэр къыра­гъотагъэх. Нэужым къызэрэнэ­фа­гъэмкIэ, бэшэрэб 1160-мэ янахьы­бэм акциз маркэхэр атегъэпкIэ­гъа­гъэхэп. Ащ дакIоу водителым зэ­­рищэрэ продукцием ­документхэр пылъыгъэхэп. Рулым кIэры­сы­гъэри, автомобильри УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъопэ районым щыIэм къа­гъэсыгъэх. Мы Iофыр зэхафы экономикэ щынэгъончъэнымкIэ ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIо­гъэнымкIэ подразделением иоперативникхэм. Алкоголымрэ акциз маркэмрэ АР-м и МВД иэкспертнэ-криминалистическэ гупчэ еуплъэ­кIух.

ЦIыфыр зыукIыгъэхэм пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ

Адыгеим ыкIи Краснодар ­краим яхэбзэухъумэкIо къулыкъухэм зэха­щэгъэ оперативнэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ мы бзэджэшIэгъэ хьы­лъэр зэхафын алъэкIыгъ. Ар зы­хъугъэр 2014-рэ илъэсым ыкIэхэм адэжь. Краснодар краим щыпсэурэ нэбгыри 3-р Москва къикIыгъэ янэIосэ хъулъфыгъэм иавтомобиль исхэу яIахьылхэм адэжь хьэкIапIэ ежьагъэх. Гъогум тетхэу ахэм азыфагу зэмызэгъыныгъэ къитэджагъ. Iофыр зэхафыным пае Мыекъопэ районым имэз Iупэ горэм машинэр къащагъэуцугъ. Губжым хэтэу зы хъулъфыгъэм шъэжъыер къыпхъуати, Москва къикIыгъэ хьакIэм хэпыджагъ. Нэужым ащ идунай ыхъо­жьыгъ.

БзэджэшIагъэу зэрихьагъэр игъу­сагъэхэм аушъэфынэу хъулъфыгъэм ариIуагъ, адрэхэри ащ къезэгъыгъэх. Хьадэр чIыпIэ горэм щычIатIи, хьакIэр зэрысыгъэ машинэм итIыс­хьэхи загъэбылъыжьыгъ. ТIэкIу те­шIагъэу автомобилыр сомэ мини 135-кIэ ащагъ.

Мы бзэджэшIагъэм епхыгъэу след­ственнэ къулыкъухэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Ащ изэхэфын республикэм ыкIи краим иоперативникхэм Iоф дашIагъ. Iофтхьабзэу рагъэкIокIыгъэхэм яшIуагъэкIэ, бзэ­джэшIагъэм хэщагъэхэр зэкIэ агъэ­унэфыгъэх, нэужым къаубытыгъэх. Хъулъфыгъэр зыукIыгъэр илъэс 12-рэ хьапсым дэсынэу хьыкумым унашъо ышIыгъ, ащ игъусагъэхэм илъэси 3,6-рэ ыкIи илъэси 4 хьапс атыралъхьагъ.

Почтэм иIофышIэ ыхъункIагъ

ХъункIэн бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ къы­зэIуахыгъэ уголовнэ Iофым Мые­къопэ къэлэ хьыкумыр хэплъагъ. Бзэ­джэшIагъэр 2015-рэ илъэсым чъэпыогъум станицэу Ханскэм щы­зэрахьагъ. Мы мафэм кушъхьэфа­чъэм тес бзылъфыгъэ почтальоныр бзэджашIэм ынэ къыкIидзагъ. Уахътэ къыхихи, ащ ыIыгъыгъэ Iалъ­мэкъыр IэкIитхъи, зигъэбылъы­жьыгъ. Бзылъфыгъэм къызэриIотагъэмкIэ, ащ сомэ мини 6-рэ ежь иахъщэрэ дэлъыгъэх. ХъункIэн бзэджэ­шIа­гъэм епхыгъэу хэбзэухъума­кIо­хэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Полицием иIофышIэхэм зэхащэгъэ оперативнэ Iофтхьабзэхэм язэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэ­гъуа­гъэмкIэ, мы бзэджэшIагъэм Мые­къуапэ щыпсэурэ илъэс 33-рэ зыныбжь хъулъфыгъэр хэщэгъэн ылъэ­кIыщт. Сыхьат заулэм къыкIоцI ар къаубытыгъ. КъызэрэнэфагъэмкIэ, ешъуагъэу ар бзылъфыгъэм тебэнагъ ыкIи ыхъункIагъ. ЫпэкIэ ар хьапсым пчъагъэрэ дэсыгъ. Хьыку­мым унашъоу ышIыгъэм диштэу бзэджашIэр илъэсрэ мэзи 10-рэ хьапсым дэсыщт.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ
ипресс-къулыкъу.