Партием хэдзынхэм зафегъэхьазыры

Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ иполитсовет изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, «Единэ Россием» ифракциеу АР-м и Парламент щыIэм илIыкIохэр, чIыпIэ отделениехэм ясекретарьхэр, нэмыкIхэри.

AAG0749

Мэзаем и 5 — 6-м партием ия XV-рэ Зэфэс иапэрэ едзыгъоу Москва щыкIуагъэм зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущы­Iа­гъэх. Джащ фэдэу пэшIо­ры­гъэшъ хэдзынхэм язэхэщэн фэ­гъэзэгъэщт региональнэ зэ­хэ­щэкIо комитетым хэтыщтхэр агъэ­нэфагъэх. ЗэлъашIэрэ пар­тийцэхэм адакIоу, «Единэ Рос­сием» дезыгъаштэхэрэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэр ащ хэ­хьагъэх, зэкIэмкIи нэбгырэ 11 мэхъух.

Партием ишъолъыр къутамэ иполитсовет и Секретарэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iа­щэ Мухьамэд зэфэсым унэ­шъо шъхьаIэу щашIыгъэхэм,
зэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ.

Партием ипащэу, УФм и Премьерминистрэу Дмитрий Медведевыр зэфэсым ипле­нарнэ зэхэсыгъо къыщыгу­щы­Iэзэ, Iоныгъом тикъэралыгъо щыкIощт хэдзынхэм «Единэ Россиер» зэрахэлэжьэщт программэр охътэ кIэкIым гъэхьа­зырыгъэн фаеу ылъытагъ. Программнэ документым тиIоф­шIэн­кIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэр, пшъэрылъхэр къыдыхэлъытэгъэщтых. Программнэ комиссием иструктурэ ыкIи хэтыщтхэр зэхэсыгъом щагъэнэфагъэх, ащ пэщэныгъэ дызэрихьащт партием и ­Тхьаматэу Д. Медведевым. Партием изэфэс ия 2-рэ едзыгъоу мэкъу­огъум зэхащэщтым мы документ шъхьаIэр щаштэщт, — къыIуагъ Iащэ Мухьамэд.

Политсоветым и Секретарь къы­зэриIуагъэмкIэ, «Единэ Рос­сием» изэфэс 2015-рэ илъэсым зэрэщымыIагъэм къыхэ­кIыкIэ, Апшъэрэ ыкIи Генеральнэ советхэм, лъыплъэкIо-реви­зионнэ комиссием ахэтхэм япроцент 30 зэблахъугъ. Пар­тием и Генеральнэ Совет ха­гъэ­хьагъ Адыгеим илIыкIоу, Фэдз къоджэ псэупIэм ­ипащэу Тлъостнакъэ Рэмэзан. Жъо­ныгъуакIэм и 22-м рагъэ­кIо­кIыщт пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм языфэгъэхьазырын фэ­гъэ­­зэгъэ федеральнэ зэхэщэкIо комитетым хэтыщтхэр зэфэ­сым щагъэнэфагъэх, джащ фэ­дэу праймеризым ипроект фэ­гъэхьыгъэ положениер аштагъ. Ащ къызэригъэнафэрэмкIэ, пэ­шIорыгъэшъ хэдзынхэм уахэлэжьэн зэрэплъэкIыщтыр зы — кандидатым ежь зыкъыгъэ­лъэгъожьыныр ары. Фаехэр зэкIэ праймеризым къекIо­лIэн­хэ, агу рихьырэ кандидатым амакъэ фатын алъэкIыщт. Ащ епхыгъэ «рейтинговэ голосова­нием» къызэригъэнафэрэмкIэ, бюллетеньхэм арытхэгъэ кандидат заулэмэ хэдзакIохэм амакъэ афатын амал яIэщт. Ащ ишIуагъэкIэ, цIыфхэм нахь зыдырагъаштэхэрэр, цыхьэ зы­фашIыхэрэр къэнэфэщтых. Шъу­гу къэдгъэкIыжьын, партием зэ­хищэщт праймеризым хэлажьэ зышIоигъохэм ятхылъхэр къатынхэмкIэ мэзитIу пIалъэ яIэщт. Мэзаем и 15-м къыще­гъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 10-м нэс кандидатхэм ялъэIу тхылъхэр къарахьылIэнхэ алъэ­кIыщт. Мэлылъфэгъум и 15-м регистрациер аухыщт.

AAG0642— Мы илъэсым мэхьанэ­шхо зиIэ хэдзынхэр Адыгеим щыкIощтых. УФ-м и Къэра­лыгъо Думэ, АР-м и Къэралы­гъо Совет — Хасэм ядепутат­хэр хэтыдзыщтых. Арышъ, пар­тием къыгъэнэфэрэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр зэшIотхынхэмкIэ Iо­фышхо тшIэныр къытпыщылъ. Непэ къэралыгъом къи­хъухьэрэмкIэ «Единэ Россием» пшъэдэкIыжьышхо ехьы, ар къыдгурыIозэ тиIофшIэн зэ­­хэтщэным мэхьанэшхо иI. Партием исатырэ хэтхэр зэго­уцонхэшъ, хэдзынэу къэбла­гъэхэрэм зэрифэшъуашэу ахэлэжьэнхэ фае. ПэшIорыгъэшъ хэдзынхэм мэхьанэу яIэр, хэ­дзын шъыпкъэхэм ахэр зэра­текIыхэрэр, нэмыкI лъэны­къохэр цIыфхэм агурыдгъэIоным, зэхядгъэшIыкIыным тынаIэ те­тын фае. Адыгеим иэкономикэ непэ зыпкъитыныгъэ иI, мы лъэныкъомкIэ аужырэ илъэсхэм зэшIотхыгъэр макIэп. Ау, ащ дакIоу, щыкIагъэхэр, гумэ­кIыгъохэр щыIэх. Ахэр дэгъэ­зыжьыгъэнхэр, тицIыфхэм ты­наIэ атетыныр пшъэрылъ шъхьа­Iэх, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан зэхэсыгъом икIэухым.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.