Белгород къыщахьыныр псынкIагъэп

«Технолог» Белгород — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 2:3; 1:3.

DSC_0771Мэзаем и 6 — 7-м Белгород щызэдешIагъэх.

ТелефонкIэ къатыгъ. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Па­вел Зборовскэм къэбар гу­шIуагъор къытфиIотагъ. ­Мэзаем и 6-м ешIэгъур хьылъэу ­Белго­род щыкIуагъ. ЗэIукIэгъур 2:0-у Адыге­им икомандэ къыхьыщтыгъ, ау бысымхэм яешIакIэ хагъахъуи, 2:2 пчъагъэр хъугъэ. КIэух едзы­гъор тиспортсменхэм къахьыгъ, 3:2-у «Технологым» текIуагъэх.

Мэзаем и 7-м едзыгъохэр нэ­мыкIэу кIуагъэх. Пчъагъэр 1:0-у «Технологым» ыхьыщтыгъ. ­Залым чIэсхэр бысымхэм Iэгу къа­фы­теох, текIоныгъэр къыдахын ямурад. «Технологыр» тикомандэ къыIукIэным ыпэкIэ хэпшIыкIэу «зигъэпытагъ», апшъэрэ купым ешIэкIуитIу къыхищыгъ, ахэр опыт зиIэ спортсменых.

«Динамо-МГТУ-м» иешIакIохэм зэгурыIоныгъэ дэгъу зэIукIэ­гъум къыщагъэлъэгъуагъ, 3:1-у текIо­ныгъэр къыдахыгъ.

Урысыем волейболымкIэ изэнэ­къокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Красногорскэ икомандэу «Зоркий» зыфиIорэр къыхэ­щы, апэрэ чIыпIэм щыI. «Динамо-МГТУ-м» очко 40 иI, ятIонэ­рэ чIыпIэм щыт. Калугэ икоман­ди очко 40 иI, ащ ящэнэрэ чIыпIэр ехьы. Белгород икомандэ очко 35-рэ, къалэу Владимир 34-рэ яIэу я 4 — 5-рэ чIыпIэхэм ащыIэх.

Мэзаем и 20 — 21-м «Динамо-МГТУ-р» Саратов икомандэу «Энергетикэм» Мыекъуапэ щыIу­кIэщт.