ТекIоныгъэр зэкъошныгъэм къыдихыгъ

Олимпиадэ джэгунхэр Шъачэ зыщаублагъэхэр илъэ­ситIу зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ спорт зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх. Мыекъуапэ икъэлэ парк щызэхащэгъэ зэнэкъокъухэм нэбгырэ 600-м ехъу ахэлэжьагъ.

DSC_0366

ЗыгъэпсэфыпIэ паркым идэ­хьапIэ къыщызэрэугъоигъэхэм ахэтэлъагъох дунаим, Европэм, Урысыем язэнэкъокъухэм ахэлэжьэгъэ спортсменхэр, тренерхэр. Орэдышъоу зэхахьэм щы­жъынчырэм цIыфхэр нахь зэре­щалIэх. Псауныгъэм игъэпытэн ехьылIэгъэ зэхахьэм Iэпкъ-лъэпкъ­ыр «щызэкIафы». Адыге­им испорт щызэлъашIэхэрэ Елена Лаврусинам, ШъэоцIыкIу Айдэмыр пчэгум итых, гимнастикэм хэхьэрэ шIыкIэхэр къагъэлъагъох. Е. Лаврусинам мэкъэ IэтыгъэкIэ къеIуатэ физкультурэм пыща­гъэхэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэр.

DSC_0395Атлетикэ псынкIэм, волейболым, футболым, баскетболым, гимнастикэм, кушъхьэфэчъэ спор­тым, атлетикэ онтэгъум, ­дзюдом, самбэм, КъокIыпIэм къыщежьэ­гъэ бэнакIэхэм, гандболым, нэ­мыкIхэм апылъ спортсменхэр, тренерхэр нэплъэгъум итых. Спор­­тымкIэ къэшъо-уджхэм ахэлажьэх. Мафэ къэс физкульту­рэм епхыгъэ шIыкIэхэр зыгъэфедэхэрэм япсауныгъэ зэрагъэ­пытэн алъэкIыщтыр Е. Лаврусинам IупкIэу къеIуатэ.

КIое Хьазрэт, Алексей Оскол­ковым, Делэкъо Адамэ, Мэ­хъош Аслъан, Пщыкъанэкъо Долэтыкъо, Дэхъужь Сэфэрбый, Сихъу Рэмэзанэ, Дмитрий Щербаневым, Сергей Кузнецовым, ЛIы­бзыу Сусанэ, Мэрэтыкъо Сахьи­дэ, нэмыкIхэу спортым Iоф щы­зышIэхэу тызIукIагъэхэм Олимпиадэ джэгунхэм, ­зэнэкъокъухэм афэгъэхьыгъэ къэбар гъэшIэ­гъонхэр къаIуатэх.

Метрэ 500 хъурэ гъогууанэм нэбгырэ 600 фэдиз щызэнэкъо­къугъ. Судья шъхьаIэу Сергей Сухановым къызэриIуагъэу, чанэу хэлэжьагъэхэм щытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх, ау текIо­ныгъэр къыдэзыхыгъэр къыхагъэ­щыгъэп. Зэкъошныгъэр текIуагъэу алъытагъ. Урысыемрэ Адыгеимрэ язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс апэ къэсыжьыгъэхэм ахэ­тыгъ. Республикэм физкульту­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородин къызэриIуагъэу, ащ фэдэ спорт зэнэкъокъухэм гу­шъхьэ кIуачIэр къаIэты, псауныгъэр агъэпытэ.

Зэхахьэр зезыщэгъэ Р. Мэ­къу­лэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэмэ шIоу щыIэр къадэхъунэу афэ­лъэIуагъ. Олимпиадэ джэгунхэу 2014-рэ илъэсым Шъачэ щыкIуа­гъэхэм Урысыем испортсменхэм гъэхъагъэу щашIыгъэм тызэрэры­гушхорэр хигъэунэфыкIыгъ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.