Уапэ ишъыгъэм пшIуехьы

«Киров» Киров — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 66:65.

Мэзаем и 2-м къалэу Киров щызэIукIагъэх.

Блыпэм ешIэгъоу Киров щыкIуагъэм Адыгеим испорт­сменхэм текIоныгъэр къыщыдахыныр къяхьы­лъэ­кIыгъэп. ЯтIонэрэ зэIукIэгъум бысымхэр нахь щылъэ­шыгъэх.

 — ЕшIэгъур аухынкIэ зы та­къикъ фэдиз къызэнэм, тикомандэ ыпэкIэ илъыщтыгъ, гъогогъуищэ хъурджанэм ылъэны­къо­кIэ Iэгуаор тиспортсменхэм адзыгъ, ау хъагъэм рагъэфа­гъэп, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Зичэзыу зэIу­кIэ­гъухэм текIоныгъэр къащыдэтхын, къытфэгумэкIыхэрэр дгъэ­гушIонхэ тимурад, тхьаегъэп­сэух «Динамо»-МГТУ-м» къы­лъып­лъэхэрэр.

Мэзаем и 11 — 12-м «Динамо-МГТУ-р» Тобольскэ икомандэу «Нефтехимикым» Мыекъуа­пэ щы­IукIэщт.

2015 — 2016-рэ илъэс зэнэкъо­къоу суперлигэм иящэнэрэ куп баскетболымкIэ щыкIорэм «Динамо-МГТУ-м» ешIэгъу 22-рэ щы­риIагъ, зэIукIэгъу 20-мэ текIо­ны­гъэр къащыдихыгъ, 2-р шIуа­хьыгъ. Тикомандэ апэрэ чIыпIэм щыI.