КIэухыр рэхьатыгъэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Искра» Одинцово — 3:1.

Щылэ мазэм и 30-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ» — «Искра» — 3:2.

Щылэ мазэм и 31-м республикэм икъэлэ шъхьаIэ щызэIукIагъэх.

DSC_0742

Шэмбэтым ешIэгъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэр зэфэтхьысыжьзэ, «Искрэм» иIэпэIэ­сэныгъэ зэрэхигъахъорэм тынаIэ тетыдзагъ. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэр: 25:17, 30:28, 15:25, 25:16. Опыт зиIэ ешIакIохэу Евгений Тюриныр, Къош Руслъан тиспортсменхэм яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

Урысыем волейболымкIэ иапшъэрэ ­купэу «Б-м» щыкIорэ зэнэкъокъум «Искрэм» пэрытныгъэр щиIыгъэп. Ауж къинэрэмэ зэращыщым фэшI бысымхэм текIоныгъэр IэшIэхэу къыдахыщтэу тыгугъэщтыгъ, ау ащ Iофыр фэдагъэп.

ЯплIэнэрэ едзыгъор хьакIэмэ ахьи, пчъа­гъэр 2:2-у хъугъэ. Ятфэнэрэ едзыгъом «Динамо-МГТУ-м» фэгумэкIыхэрэм гумэкIыгъуабэ къафихьыгъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэ­щтыгъэр: 2:2, 2:5: 3:8. КIэух едзыгъор зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп.

Никита Филипповыр, Евгений Тюриныр, Къошк Руслъан, нэмыкIхэри текIоныгъэм фэбанэх. «Динамо-МГТУ»-м итренер шъхьаIэу Павел Зборовскэм зэпыугъо уахътэр ыгъэ­федэзэ, тиспортсменхэм къяушъыеу ­тэлъэгъу.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэр: 5:8, 7:9, 9:11, 11:11, 11:12. Хэта зыхьыщтыр? УпчIэм иджэуап къэгъотыгъошIоп. ХьакIэхэм яешIакIохэр апэкIэ къызилъыхэкIэ зэгурыIо­ныгъэ ахэлъ, хъагъэм Iэгуаор къышъхьапы­радзыным фэшI хэкIыпIэхэр къагъотых. Пчъа­гъэр икIэрыкIэу гумэкIыгъо мэхъу: 12:13, 13:13. П. Зборовскэм ешIакIохэр зэбле­хъух. НыбжьыкIэ дэдэу Никита Турсковыр ешIапIэм къихьагъ. Никитэ рэхьатныгъэ хэлъэу гъогогъуитIо Iэгуаор къытыгъ. ГъэшIэгъон хъугъэр хьакIэхэр апэкIэ къилъыхэзэ Iэгуаом лъэшэу ащыщ къызеокIэ, «Динамо-МГТУ-м» хэт нэбгырищыр Iэгуаом зэрэпэуцущтыгъэхэр ары. «Блок» зыфиIорэ шIыкIэр агъэфедэзэ Iэгуаор зэкIадзэжьыщтыгъ. Пчъа­гъэр 15:13-у Адыгеим икомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Искрэм» итренер шъхьаIэу Сергей Алексеевым къызэриIуагъэмкIэ, командэм пшъэрылъ инхэр иIэхэп, ешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ мыгъэ зэрэхагъахъорэм егъэгушIо. «Динамо-МГТУ-м» С. Алексеевыр къыщытхъугъ. Тиспортсменхэр псынкIэу ­зэрэгупшысэхэрэр, зэгурыIоныгъэ зэрахэлъыр­ къыхи­гъэ­щыгъэх.

Павел Зборовскэм ынаIэ зытыридза­гъэр тикомандэ иешIакIэ къызэригъотырэр ары. Е. Тюриным, Р. Къошкым, зэIукIэгъум икIэух чанэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэмэ ащыщэу Н. Турсковым, нэмыкIхэм къащытхъугъ.

Москва хэкум къикIыгъэ купыр «Искрэм» зэрэфэгумэкIырэр тлъэгъугъэ. ЗэIукIэгъур дэгъоу зэрэзэхащагъэм фэшI бысымхэм къафэразэх, джыри Мыекъуапэ къэкIощтхэу къытаIуагъ.

ЕшIэгъухэр

Купым зэрэщешIагъэхэр зэфэтэхьы­сыжьы.

«Ростов-Волей» — «Ока» — 0:3, 2:3, «Зоркий» — «Владимир» — 3:0, «Саратов» — «Белгород» — 1:3.

ЧIыпIэхэр

Красногорскэ икомандэу «Зоркий» зы­фи­Iорэр зэкIэми апэ ит. «Динамо-МГТУ-р» ятIонэрэ чIыпIэм щыI, очко 35-рэ иIэр. Калугэ икомандэу «Окар» я 3-рэ чIыпIэм щыI, ащи очко 35-рэ ригъэкъугъ. Владимир иешIакIохэр яплIэнэрэх, очко 33-рэ яIэр.

Я 11-рэ ешIэгъухэр мэзаем и 6 — 7-м яIэщтых. «Динамо-МГТУ-р» Белгород щы­IукIэщт чIыпIэ командэм.

Сурэтым итыр: «Динамо-МГТУ-р» «Искрэм» дешIэ.