Зыхьыщтым шIыкIэ къегъоты

«Тегас» Динской район — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 85:100.

Щылэ мазэм и 29-м Краснодар краим ипсэупIэу Дин­скоим щызэдешIагъэх.

Щылэ мазэм и 28-м зэIукIэгъоу Динскоим щыкIуагъэм Адыгеим испортсменхэр щытекIуагъэх, пчъагъэр 90:62-рэ. ЯтIонэрэ ешIэгъур къызэрыкIоу щытыгъэп.

— Хъурджанэм Iэгуаор ти­ешIакIомэ бэрэ радзэщтыгъ, — къеIуатэ «Динамо-МГТУ-м» итре­нер шъхьаIэу, Адыгеим изаслу­женнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Ухъумэн Iофыгъохэр тибаскетболистхэм дэгъоу зэрамыгъэцакIэхэрэм къыхэкIэу, «Тегасым» хъагъэм Iэгуаор Iэ­шIэхэу ридзэу къыхэкIыщтыгъ. ТекIоныгъэр къызэрэдэтхыщтым тицыхьэ зэрэтелъым ишIуагъэкIэ, тикомандэ гумэкIыгъо иIагъэп.

Артем Гапошиныр, Илья Хмарэ, Николай Ереминыр, Максим Абызовыр, Александр Милютиныр, нэмыкIхэри зичэзыу ешIэ­гъухэм афэхьазырых. Андрей Синельниковым тыгъуасэ теле­фонкIэ тыдэгущыIагъ. «Динамо-МГТУ-р» къалэу Киров щыI. Баскетбол клубэу «Кировым» гъо­гогъуитIо зыдешIэхэкIэ, ти­спортсменхэм Мыекъуапэ къа­гъэзэжьыщт.

Суперлигэм иящэнэрэ куп зэ­нэ­къокъоу щыкIорэм «Динамо-МГТУ-м» апэрэ чIыпIэр щи­Iыгъ.