«Динамэм» неущ IукIэщт

«Кубань» Краснодар — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 35:19 (18:12).

Щылэ мазэм и 30-м Краснодар щызэIукIагъэх.

DSC_0489«Кубань» текIоныгъэм икъыдэ­хын нахь фэхьазырыгъ, финалым зэрэхэхъощтым ишъыпкъэу пылъ. «АГУ-Адыифыр» лъэ­кIышхо зимыIэ командэхэм атекIошъу­щтэу тэлъытэ.

Мэзаем и 3-м «АГУ-Адыифыр» тикъалэ щыIукIэщт суперлигэм анахь дэгъоу щешIэхэрэм ащыщэу «Динамэм». Волгоград ­икомандэ Европэм и Кубок икъыдэхын фэ­банэ, спортсменкэ IэпэIасэхэр щешIэх.

— Мэзаем и 17-м Уфа икоман­дэу «Алисэм» тыдешIэщт, — къы­тиIуагъ «АГУ-Адыифым» итренерэу Валерий Гончар. — ЗэIу­кIэгъум текIоныгъэр къыщыдэтхын тимурад.