Мендельсон «игъусэу»

Къалэу Налщык и ЗАГС шъхьаIэ иIофышIэхэмрэ Госавтоинспекцием испециалистхэмрэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон зэхащэгъагъ.

НыбжьыкIитIоу зэгуатхэхэрэм Мендельсон имарш къы­зафырагъаIом ыуж автомо­бильхэмкIэ гъогурыкIоныр амыукъоным лъыплъэрэ полицейскэхэм ахэр нэмыкI марши ра­гъэдэIугъэх. Ащ «Щынэгъончъэным имаршкIэ» еджагъэх.

ХэбзэухъумакIохэм зэшъхьа­гъусэ хъугъэ закъохэр арэп зыфагъэзагъэр. Хабзэ зэрэ­хъугъэу, адыгэ джэгухэм цIы­фыбэ къякIуалIэ, нысэр къащэ зыхъукIи, машинипшI пчъа-
гъэ зэуж ит. Мэкъэшхо зэ­ра­гъэIурэм нэмыкIэу шхончхэр агъэонхэри кIэлакIэхэм якIас. Гъогум утетэу, машинэр псынкIэу чъэзэ шхончыр бгъэоныр, Iо хэмылъэу, щынагъо. ЗыгъаорэмкIи, гъогум тетхэмкIи. Ом изытет къызы­зэIыхьэкIэ, ос къесыгъэмэ, дунаир чъыIэмэ, щынагъоми хэхъо.

ГИБДД-м иинспекторхэм джэгу зыфашIырэ ныбджэ­гъум игушIуагъо дэзыгощынэу ЗАГС-м къэкIуагъэхэм агу къагъэкIыжьыгъ мэфэ дахэхэр амыукъонхэу, гъогум тетхэ хъу­мэ зыфэсакъыжьынхэу, гушIуа­гъор нэшхъэигъом намыгъэ­сынэу. Нэужым къэзэрэщэрэ ныбжьыкIэхэм афэгушIуагъэх, ягъогу зэнкIэнэу, насып яIэнэу, япсауныгъэ къаухъумэнэу афэ­лъэIуагъэх.

(Тикорр.).