«Искрэр» тихьакIэ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм ­хэлажьэ. Щылэ мазэм и 30 — 31-м тиспортсменхэм ­зичэзыу ешIэгъухэр яIэщтых.

Къалэу Одинцово икомандэу «Искрэр» тихьакIэщт. Шэмбэтым ыкIи тхьаумафэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым спортымкIэ и Унэ зэ­Iу­кIэгъухэр щызэхащэщтых. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм зэри­лъытэрэмкIэ, тикомандэ финалым хэфэным фэшI ешIэгъухэр къыхьынхэ фае.

«Динамо-МГТУ-р» ящэнэрэ чIы­пIэм щыI. Шэмбэтым зэIукIэгъур сыхьатыр 17-м аублэщт, тхьаумафэм сыхьатыр 12-м е 13-м ешIэгъур рагъэжьэщт.