ИлъэсыкIэм зыфагъэхьазыры

Адыгэхэм я ИлъэсыкIэ гъэтхапэм и 21-м игъэкIо­тыгъэу тиреспубликэ щагъэмэфэкIыщт. ЗэхэщэкIо купым иапэрэ зэхэсыгъохэр общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» щыкIуагъэх.

DSC_0574

ШэнышIу зэрэхъу­гъэу, псэ­упIэу Га­­вердов­скэм дэт Iоф­­шIа­пIэу «Нанэм» мэ­фэ­кIыр щы­­­зэ­ха­щэщт. Адыгэ Республикэм куль­урэмкIэ и Минис­­тер­ст­вэ, рес­пуб­ликэм лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэ­пхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Коми­тет, Адыгэ Хасэр зэ­гъусэхэу ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэр зэхащэщт.

Нэгъуцу Аслъан, Къуижъ Къэ­плъан, Чэмышъо Гъазый, Чэтыжъ Аслъан, ГутIэ Рэмэдан, ЦIыкIушъо Аслъан, Болэкъо Аслъан, нэмыкIхэри зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх. Лъэпкъ Iэмэ-псымэхэм апыщагъэхэм ятворчествэ ехьы­лIэгъэ къэгъэлъэгъон зэхащэщт.

Нэгъуцу Аслъан къызэри­Iуагъэу, ныбжьыкIэхэр бэ хъухэу мэфэкIым хагъэлэжьэ­щтых. КъумпIыл ТIахьирэ япащэу сту­дентхэр, кIэлэеджакIохэр зэхэ­щэн Iофыгъохэм апылъыщтых. Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэр къадалъыти, ­искусствэм ехьылIэгъэ зэнэ­къокъу зэхащэнэу рахъухьагъ. СурэтышI ныбжьыкIэхэм яIэ­пэIэсэныгъэ фестивалым къыщагъэлъэгъощт, лъэпкъ тхыпхъэхэр ашIыщтых, орэдыIо ыкIи къэшъокIо купхэр мэфэкIым къырагъэблэгъэщтых. Сэнаущы­гъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр къыхагъэщыщтых, адыгабзэм изэ­гъэшIэнрэ игъэфедэнрэ афэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъур гъэ­шIэгъон хъущтэу тэлъытэ.

Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытырахыгъ.