АтекIонхэр къяхьылъэкIыгъэп

«Тегас» Динской район — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 62:90.

Щылэ мазэм и 28-м Динскоим щызэдешIагъэх.

Адыгеим баскетболымкIэ иешIа­кIохэр бысымхэм анахь лъэшхэу зэрэщытхэр зэIукIэгъум къы­щылъэгъуагъ. Опыт зиIэхэ ти­спортсменхэу Артем Гапошиныр, Максим Абызовыр, Николай Ере­миныр, Илья Хмарэ, нэмыкIхэри ешIэгъум ­хэлэжьагъэх.

«Динамо-МГТУ-р» апэрэ чIы­пIэм щыI, «Тегасыр» ауж къинэ­рэмэ ащыщ. Командэхэр тыгъуа­сэ ятIонэрэу Краснодар краим ипсэупIэу Динскоим щызэдешIа­гъэх.