«Абрекхэр» Шъачэ рагъэблагъэх

Урысыем ифестиваль-зэнэкъокъоу «Жъуагъохэм ядунай» зыфиIорэр Ставрополь краим ­икъалэу Невинномысскэ щыкIуагъ. Къэ­шъо­кIо ансамблэ 30 фэдиз ­зэхахьэм хэлэжьагъ. Адыгеим икIэлэцIыкIу купэу «Абрекхэр» зы­фиIорэм шIухьафтын шъхьаIэу Гран-прир къы­фагъэшъошагъ.

88

Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ростов хэкум, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Адыгеим яансамблэхэр зэIукIагъэх. Непэрэ уахътэм нахь ашIогъэшIэгъон лъэпкъ къашъохэр къагъэлъэ­гъуагъэх.

ЯIэпэIэсэныгъэ нахьышIоу къы­зэIуахын ямурадэу ансамблэхэм къэшъуи 2 — 3 къашIэу къы­хэкIыгъ. Къэшъо зэхэтэу «Ныб­жьыкIэ Адыгеир» зыфиIорэр «Абрекхэм» къашIыгъ. Жюрим иуна­шъокIэ зы къашъомкIэ осэ ин тикIэлэеджакIохэм къафашIи, Гран-прир къыфагъэшъошагъ.

— ЗэкIэ тикъэшъуакIохэм та­гъэгушIуагъ, адыгэмэ ялъэпкъ шэн-хабзэхэр пчэгум дахэу къыщагъэлъэгъуагъэх, — къытаIуагъ купым ипащэхэу Къэбэхьэ Анзоррэ ТхьакIумэщэ Налбекрэ. — КIэлэцIыкIухэм янэ-ятэхэм гъэ­зе­тымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ятIо­жьы тшIоигъу. Гъусэ къытфэхъу­хи, Невинномысскэ къыддэкIуа­гъэхэр ны-тыхэм къахэкIыгъэх.

Къашъохэр къыхэзыдзэгъэхэ Шыхъэстэнэ Миланэрэ Мамыжъ Эльдаррэ, трюкхэр къэзышIыгъэ­­хэ Хьакурынэ Расул, Бэрэчэт Амир, Хьаткъо Расул, къа­шъохэм яедзыгъохэр къэзышIы­гъэхэм зэ­хэщакIохэр Iэгу къафытеуагъэх. Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу гъэтхапэм Шъачэ щыкIощтым «Абрекхэр» рагъэ­блэгъагъэх, ып­кIэ лъамытэу зэхахьэм тикIэлэ­еджакIохэр хагъэ­лэжьэщтых.

— Къашъохэм ямызакъоу, ­адыгэ шэн-хабзэхэр кIэлэцIы­кIухэм ятэгъашIэх, — зэдэгу-
щы­Iэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Къэбэхьэ Анзор. —
Адыгэ быракъыр агъэбыбатэзэ пчэгум щыуджыхэ зыхъукIэ, гу­шIуагъоу анэгу кIэтлъагъорэм те­гъэгушхо.

Шъачэ щыкIощт Дунэе фестивалым ыуж адыгэ быракъым и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкIэу тиреспубликэ щызэхащэщтым хэ­лэжьэнэу ансамблэм зегъэхьазыры.