ЯшIэныгъэхэр къагъэлъэгъощтых

Хабзэ зэрэхъугъэу, Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым гурыт еджапIэхэм ыкIи гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджа­пIэхэм ащеджэрэ ныбжьыкIэхэм апае предмет зэфэ­шъхьаф­­хэмкIэ олимпиадэхэр илъэс къэс щызэхащэх.

Мы илъэсми мэзаем къыще­гъэжьагъэу хьисапымкIэ, уры­сы­бзэмкIэ, физикэмкIэ, хими­емкIэ, обществознаниемкIэ ныбжьыкIэхэм заушэтын амал яIэщт. Олимпиадэхэр уцугъуи­тIоу гощыгъэщтых.

Iофтхьабзэхэр зэкIэ Мые­къопэ къэралыгъо технологиче­скэ университетым щыкIощтых. ТекIоныгъэ е хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдэзыхыхэрэм фэ­гъэ­кIотэныгъэхэр яIэхэу мы апшъэ­рэ еджапIэм бюджет шIыкIэм тетэу чIэхьанхэу амал яIэ хъущт. Олимпиадэм зэфэхьы­сыжьэу фэхъурэм елъытыгъэу, текIоныгъэ къыдэзыхыхэрэм балли 10, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ зыубытыгъэхэм балли 8 афагъэуцущт. Мы апшъэрэ еджапIэм чIэхьанхэу къызе­кIуалIэхэкIэ, зэтыгъо къэралы­гъо ушэтыным къыщахьыгъэм мыхэр балл тедзэу къафыха­гъэхъощтых.

Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым къы­зэрэщытаIуагъэмкIэ, олимпиадэм изэфэхьысыжьхэм илъэ­ситIум къыкIоцI кIуачIэ яIэщт.

КIэлэеджакIохэм ыкIи гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэ­гъотырэ еджапIэхэр къэзыухы­хэрэм апае зэхащэрэ олимпиадэхэм яшIуагъэкIэ, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэу апшъэрэ еджа­пIэм къычIэ­хьащтхэр къыха­гъэщых. Олимпиадэм хэлажьэ зышIоигъо-
хэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым исайт «Довузовская подготовка» зыфиIорэм зыщатхын е ректорым ыцIэкIэ лъэIу тхылъ апшъэрэ еджапIэм къахьын фае.

НыбжьыкIэхэм яшIэныгъэ къызыщагъэлъэгъон алъэкIыщт Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр Мые­къопэ къэралыгъо техноло­гическэ университетым ренэу щызэхащэх. Ахэм зэу ащыщ 2015-рэ илъэсым гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум нэс интеллектуальнэ зэнэкъо­къоу «Игра разума» зыфиIорэр зэрэзэхащэгъагъэр. Ащ нэ­мыкIэу урысыбзэмкIэ, хьиса­пым­кIэ, физикэмкIэ, химиемкIэ, обществознаниемкIэ зэхащэгъэ олимпиадэхэм ныбжьыкIэ нэбгырэ 200-м ехъу ахэлэжьэ­гъагъ. Нэбгырэ 18-м текIоныгъэ е хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдахыгъ.

(Тикорр.).