Шъыпкъэр зэкIэми апшъэ ышIызэ…

Адыгэ лъэпкъым иIофыгъо шъхьаIэхэм язэшIохын яшъыпкъэу Iоф дэзышIэрэ шIэныгъэ­лэжьхэм, ащ илъэныкъо зэфэ­шъхьафхэм ащылэжьэрэ пстэуми атефэрэ лъытэныгъи шъхьэкIафи афэсэшIы. Арэу щытми, тарихълэжьхэмрэ бзэ­шIэныгъэлэжьхэмрэ нахь ахэ­сэгъэунэфыкIых.

Лъэпкъ тарихъыр зытетым фэ­дэу, шъыпкъэр яIэубытыпIэу, ар щысэшIухэмкIэ къагъэ­шъыпкъэжьызэ, цIыфхэм алъы­зыгъэIэсырэ тарихълэжьхэр тиIагъэх, тиIэх. Лъэпкъым итарихъ зэпырызыгъазэ зышIои­гъохэм ахэр апэуцужьыщтыгъэх: Аулъэ Малыч, нэмыкIхэри. Не­пи апэуцужьых, гущыIэм пае, Хъоткъо Самир, Пэнэшъу Аскэрбый, фэшъхьафхэри.

Джащ фэдэх адыгабзэм изэ­гъэшIэн, изэхэфын, гъэхъэгъэ­шIу­хэр ышIынхэм дэлэжьа­гъэх бзэшIэныгъэлэжьхэу КIэрэщэ Зэйнаб, ЗекIогъу Уцужьыкъо (ядунай ахъожьыгъ). Непи тиIэх ахэм яIофшIагъэ лъызы­гъэ­кIуа­тэхэрэр. ТиIэх кIэлэ­егъэ­джэ пэрытхэу, нэмыкIхэу, адыга­бзэм изэгъэшIэн зиIа­хьы­шIу хэзылъхьэ зышIои­гъо­хэу, ащ яшъыпкъэу дэлажьэхэрэри.

Адыгабзэм иIофыгъохэм язэ­гъэшIэн, ахэр зэхэзыфынхэ фаер Iо хэмылъэу бзэшIэны­гъэлэжьхэр ары, ащ ущызэнэкъокъужьынэу щытэп, ар зэ­кIэми ашIэ. Ау къызтегущы­Iэ­хэрэ лъэныкъом хэшIыкI икъу фыряIэу, къыраIолIэнрэ къа­тхынрэ ашIэу, ятхыгъэхэм ащыщэу акъыл чъэпхъыгъэ зыхэлъмэ адебгъаштэмэ нахь тэрэз. Ахэм афэдэ цIыф гъэсагъэхэр тилитератури, тигъэсэныгъи, тишIэныгъи (наукэми) бэрэ тащыIокIэ.

Адыгабзэм иIофыгъо мыпсын­кIэхэм, адыгабзэр къызэтенэным, ащ игъэпсыкIэ зэщымы­къоным, инэшанэхэр шIомыкIо­дынхэм, нэмыкI лъэныкъохэми язэшIохын ыгъэгумэкIы­хэ­рэм ащыщ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Урысыем ижурналистхэм я Союз хэтэу Хъут Казбек.

1960-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым (джы университет хъужьыгъэ) филологиемкIэ ифакультет диплом плъыжькIэ къы­ухыгъ. Пэнэжьыкъое гурыт еджа­пIэм щеджэзэ, адыгабзэмрэ адыгэ литературэмрэ лъэшэу ыгукIэ афэщагъэу щыты­гъэти, а нэшанэр институтым нахь щыпытагъ. КIэрэщэ Зэйнабэ игукъэкIыкIэ институтым апэрэу адыгабзэм икружок щызэхащагъ, мыр къеухыфэ Казбек а кружокым пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Институт ужым илъэс зыбгъупшIэ урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ кIэлэегъа­джэу, Теуцожь районом иIэдэжь кIэлэегъаджэу, пионермэ я Унэу Пэнэжьыкъуае дэтыгъэм идиректорэу Iоф ащишIагъ.

1970-рэ илъэсым Краснодар итхылъ тедзапIэ и Адыгэ отде­ление художественнэ литературэмрэ кIэлэцIыкIу литера­ту­рэмрэкIэ иредакторэу Iоф ышIэ­нэу Мыекъуапэ къащэ­жьыгъ. АщкIэ лъэшэу ишIуагъэ къыри­гъэкIыгъ институтым къыщыдеджагъэу, иныбджэгъоу, мы тхылъ тедзапIэм иредактор шъхьаIэу Iоф зышIэщтыгъэу, тхакIоу Кощбэе Пщымафэ. А лъэхъаным отделением ди­ректорэу иIагъэр адыгабзэмрэ урысыбзэмрэ дэгъоу зы­шIэщтыгъэ, партийнэ-советскэ IофышIэ нахьыжъмэ ащыщыгъэу Быщтэкъо Мэзхьаб ары.

Мы тхылъ тедзапIэм Хъут Казбек зэпымыоу илъэс 38-рэ Iоф щишIагъ, ащ дакIоу илъэс 15-рэ тхылъ тедзапIэм ипартийнэ организацие пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Ащ къеушыхьаты IофшIэпIэ чIыпIэхэр бэрэ зэблэзыхъухэу, лэжьа­пкIэр нахьыбэу къызщигъэхъэн зыщилъэкIыщтым, нахь IофшIэ­пIэ инхэм алъыхъухэрэм ар зэрафэмыдэр. Ыгу зэIухыгъ, хэ­ти лъэбгъу щыIэныгъэм щыридзыгъэп, ыгъэлъэпэуагъэп. Ныб­джэгъуныгъэ-шъыпкъэныгъэр хэлъ, егъэлъапIэ, ишIошI­хэмкIэ ахэм адэгуащэ, афэхьалэл, фэлъэкIыщтымкIэ ишIуа­гъэ аригъэкIыным фэхьазыр ­зэпыт. Ащ фэдэ ныбджэгъухэри иIагъэх, иIэх джыри. Уахътэр хьаулыеу зыгъакIорэмэ афэ­дэп, непэ ышIэн ылъэкIы­щтыр блимыгъэкIэу зэшIуехы.

Ау ежь хэткIи ыгу зэрэзэ­Iухыгъэм фэмыдэу, нэмыкIэу къыфыщытхэм, зиягъэ къезы­гъэ­кIыгъэхэм аIукIэуи къыхэ­кIыгъ. Непи ащ афэдэхэм аIокIэ.

IофшIэнэу зыфэгъэзэгъа­гъэм нэмыкIэу адыгабзэмрэ литературэмрэ, адыгэхэм яIофы­гъохэм япхыгъэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэм яхьылIагъэхэу адыгабзэкIи урысыбзэкIи тхыгъэ истатьяхэр журналхэм, сборникхэм, тхылъхэм, гъэзетхэм къахиутыщтыгъэх, джыри къыхеутых. Бзэм, тхылъхэм афэгъэхьыгъэ иеплъыкIэхэри (рецензиехэри) етхых. Ахэм апыдзагъэу Казбек тхылъищ къыдигъэкIыгъ.

Совет хабзэм илъэхъан ­адыгэ щыIакIэм зэхъокIыны­гъа­бэ фэхъугъ, еджэкIэ-тхакIэ тиIэ зэрэхъугъэм, урысыбзэм ифэмэ-бжьымэу къытырихьагъэм къахэкIэу джырэ ти­адыгабзэ хэхъо инхэр иIэхэ хъугъэ, ау ащ дыкIыгъоу Iофы­гъо зэфэшъхьафхэм апкъ къи­кIэу ар чIыпIэ зэжъу ­иуцуагъ. Анахьэу ар зэпхыгъэу Хъут Казбек ылъытэрэр адыгэхэмкIэ тиныдэлъфыбзэ икъоу тынаIэ зэрэтемытыр ары. А екIолIакIэр зэблэхъугъэ хъуным пае ежь фэлъэкIырэр ешIэ.

1994-рэ илъэсым кIэлэегъа­джэхэм апае иапэрэ IэпыIэгъу тхылъэу «Адыгэ къэIокIэ тэрэзхэр» зыфиIорэр къыдигъэ­кIыгъ. Тхылъым инаучнэ редакторыр филологие шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу Блэгъожъ Зулкъарин. Тхылъыр къызтегущы­Iэрэр адыгабзэм хэт гущыIэ­хэмрэ къэIуакIэхэмрэ ачIыпIэ урыс гущыIэхэмрэ къэIуакIэ­хэмрэ занкIэу зэдзэкIыгъэхэу адыгабзэм зэрэщагъэфедэхэрэр ары. Функциональнэу щы­Iэныгъэм зэрэщагъэфедэрэм, адыгабзэм иIэкIоцI шапхъэхэм урысыбзэм ифэмэ-бжьымэ ишIуагъи хэтэу тыбзэ инэу зэ­рэхэхъуагъэр научнэу зэхэфыгъэ хъугъэ. БзитIу зэдэ­псэухэу, зэдэлажьэхэу хъумэ, ахэм яфэмэ-бжьымэ зэтырихьэу хабзэ.

Урысыбзэр еджапIэм ща­ра­гъашIэ хъумэ, кIэлэеджакIомэ яурысыбзэ адыгабзэм инэшанэ горэхэр ашIухахьэхэу къы­зэрэхэкIыщтыгъэри икъоу зэхафыгъ. Джы Iофым зыкъызэблихъугъ: урысыбзэм инэшанэхэр адыгабзэм къыха­хьэхэу хъугъэ. Ар анахьэу зэ­хьылIагъэр адыгэ къэIуакIэхэм ачIыпIэ урыс къэIуакIэхэр зан­кIэу зэдзэкIыгъэхэу зэрэща­гъэфедэхэрэр ары. Мы Iо­фы­гъор адыгабзэмкIэ щынагъоу, джащ пае мэхьанэшхо иIэу ­авторым елъытэ. Рецензентэу Къэрэтэбэнэ Асиет мары ащ пае ыIорэр: «Проблемэу, пшъэрылъэу авторым къыгъэуцухэрэр зигъо шъыпкъэхэу (мыгужъуагъэхэмэ) щытых».

ТищыIэныгъэ изэрэщыт епхы­гъэу, адыгабзэм ихэхъоныгъэкIэ урысыбзэм ифэмэ-бжьымэ къыхьырэ шIуагъэхэм ягъу­сэу адыгабзэмкIэ зиягъэ къа­кIорэ горэхэри Iофым къыхахьэхэ хъугъэ. Уахътэ тешIэ къэс ахэр хэпшIыкIэу нахьыбэ мэхъух.

Хъут Казбек гъэшIэгъонэу ылъытэрэр «… адыгэхэмкIэ ти­шIэныгъэ нахь хахъо къэс, урысыбзэр нахь дэгъоу къыт­IэкIахьэ къэс адыгэ къэIуа­кIэ­хэм ачIыпIэ адыгабзэм нахьыбэу урыс къэIуакIэхэр зэрэщагъэфедэрэр» ары. Ащ адыгабзэм иежьырныгъэ чIи­нэным ищынагъо щыIэ къышIэу авторым елъытэ. Щы­гъэзыегъэн фаеу ащ ыIорэр адыгабзэм хэмыт къэIуакIэхэр урысыбзэм къызэрэхихыхэрэр арэп, адыгабзэм хэт къэIуа­кIэхэр урыс къэIуакIэхэмкIэ зэрэзэблахъухэрэр, адыгэ къэ­IуакIэхэм ачIыпIэ урыс къэ­IуакIэхэр занкIэу зэдзэкIы­гъэ­хэу бэрэ зэрэдгъэфедэхэрэр ары. Ащ адыгабзэм иамалхэм къащегъакIэ, тыбзэ нахь кIо­чIаджэ мэхъу. АщкIэ авторым щысабэмэ ягугъу къешIы.

ГущыIэм пае, урысыбзэкIэ «У него больная нога» пIо хъущт, ау адыгабзэкIэ «Ащ ылъакъо сымадж» пIо хъу­щтэп; урысыбзэкIэ «Мыть яблоки» пIо хъущт, ау адыгабзэкIэ «Мы­Iэрысэр птхьакIыщт» пIомэ адыгабзэ хъурэп. Ахэм афэдэ къэIокIэ тэрэзыджэу жэ­ры­Iуабзэми тхыгъабзэми аща­гъэфедэрэр макIэп: урысы­бзкIэ «Носит фамилию» зы­фи­Iорэр адыгабзэкIэ «ЛъэкъуацIэ ехьы» аIо, «ЛъэкъуацIэр мыщ фэд» аIоным ычIыпIэкIэ; урысыбзэкIэ «Я тебя перебиваю» зыфиIорэр адыгабзэкIэ «Укъызэпысэуты» аIо, «Уигу­щыIэ пIэпысэхы» аIоным ычIы­пIэкIэ; урысыбзэкIэ «Провожает» зыфиIорэр «АгъэкIотэ­жьы» аIо, «ДэкIуатэ» аIоным ычIыпIэкIэ, нэмыкIхэри.

Ащ фэд, бэ пчъагъэ зимыIэ адыгэ пкъыгъуацIэр урыс къэ­IуакIэм фэдэ ашIызэ, бэ пчъа­гъэм мырэущтэу зэрэрагъэуцо­рэри: урысыбзэкIэ «Не могу найти свои очки» зыфиIорэр адыгабзэкIэ «Синэгъунджэхэр згъотыжьыхэрэп» аIо, «Синэ­гъунджэ згъотыжьырэп» аIоным ычIыпIэкIэ, нэмыкIхэри.

Мы Iофыгъом дакIоу, зиягъэ къакIоу Хъутым ылъытэрэр урысыбзэм къыхэкIыхи адыга­бзэм хэуцуагъэхэр, щыщ хъу­гъэхэр къэугупшысыгъэ ­адыгэ къэIуакIэхэмкIэ зэрэзэблахъу­хэрэр ары. ГущыIэм пае, учен зыфэпIощтым ычIыпIэ шIэны­гъэлI зэраIорэр, нэмыкIхэри ары. Урыс къэIуакIэхэр занкIэу зэдзэкIыгъэхэу (калькэхэр) адыгабзэм зэрэщагъэфедэхэрэр тыбзэ ышIырэ хэхъо­ныгъэхэм ащыщэу зыIорэмэ Хъутым адыригъаштэрэп.

2007-рэ илъэсым Хъут Казбек иятIонэрэ тхылъэу «Шъыпкъэр гъусэ дэгъу. Истина — надежный союзник» бзитIукIэ тхыгъэу къыдигъэкIыгъ. Мыщ къыдэхьагъэх адыгабзэм икъэ­IокIэ-тхыкIэ шапхъэхэм яхьы­лIагъэу илъэс зэфэшъхьафхэм адыгабзэкIи урысыбзэкIи къыхиутыгъэхэм ащыщхэри, нэмыкI темэхэм яхьылIагъэхэри.

ГущыIэм пае, Еутых Аскэр бырсырыбэ къызыпагъэкIы­гъэгъэ итхылъэу «Улица во всю ее длину» зыфиIорэм итегу­щыIэнэу ярайон тхылъеджапIэ щыIагъэм авторыр зэрэхэлэжьагъэм ехьылIагъэр, адыгэ щыIакIэм къыхэхыгъэ нэмыкI тхыгъэхэр, джырэ адыгабзэм иIофхэм язытет нэсыжьэу ав­торым иеплъыкIэхэр итхыгъэ­хэм къащыреIотыкIых.

ГущыIэм пае, буквэхэу смрэ щмрэ зэготхэ зыхъукIэ макъэу ч къызэрашIырэр; смрэ шмрэ зызэгуахьэхэкIэ макъэр чъ зэрэхъурэр, ахэм афэдэхэм якъэIуакIэу тиапэрэ бзэIофышIэшхоу Iэшъхьэ­мэфэ Даутэ къыушыхьаты­гъэ­хэм атетэу тыкъяджэмэ нахь тэрэзэу еIо авторым. ЕтIани КIэрэщэ Зэйнаби Даур Хьазрэти а къэIуакIэхэмкIэ Iэшъхьэ­мафэм дырагъаштэщтыгъэ.

Хъут Казбек шIомытэрэзэу етхы, гущыIэзэпхэу и-р зэгъу­сэ гущыIитIумэ ахэт зыхъукIэ, ахэм азыфагу зэпыут (зэпятой) зэрэдагъэуцорэр, ащ нэ­мыкIхэри.

Тхылъым къыдэхьэгъэ ре­цен­зиехэр зэхьылIагъэхэр Iэ­шъхьэмэфэ Даутэ ытхыгъэхэр зыдэт сборникэу шIэныгъэ­лэжьыр къызыхъугъэр илъэсишъэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу къыдагъэкIыгъэр, ЗекIогъу Уцу­жьыкъо имонографиеу «Диалектная база адыгейского литературного языка» зыфиIорэр, ЗекIогъу Уцужьыкъо фэ­гъэхьыгъэ тхылъэу Блэгъожъ Зулкъаринэ ытхыгъэр, нэмыкI лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэри тхылъым авторым къыдигъэхьагъэх.

ГущыIэм пае, гъыбзэ цIэ­рыIоу «Къэсэй иорэд» фэ­гъэ­хьыгъэу непэрэ мафэхэм къанэсыжьэу къамытхыгъэ го­рэхэм ягугъу авторым тхылъым къыщешIы. Гъыбзэр зыфаусыгъэ бзылъфыгъэр къэзыщэ­гъэгъэ Тыгъужъ Индырысрэ Хъут Казбекрэ ПэнэжьыкъуаекIэ зы хьаблэм зэдытесыгъэх. Хэ­гъэгу зэошхом Индырыс сэ­къатэу къыхэкIыжьыгъагъ, гъы­бзэр зыцIэкIэ кIорэ Хьабэхъу Къэсэий авторым зэо ужым ылъэ­гъоу къыхэкIыгъ. Ари Пэнэжьыкъуае щыщыгъ, ау иуна­гъокIэ Тэхъутэмыкъуае дэсыгъ.

Тхылъым адыгабзэкIэ «Къэмыугупшысыгъэ рассказхэр» ыIоу хъугъэ-шIагъэ горэхэм ате­хыгъэхэу рассказ цIыкIу зау­ли авторым къыдигъэхьагъ.

ГъэсэныгъэмкIэ анахь агъэ­унэфыгъэ лъапIэу щытыр убзэ­кIэ къабзэу угущыIэныр ары. ИлъэпкъыбзэкIэ мыгущыIэрэм лъэпкъыбзэр ыгъэлъапIэрэп, уасэ фишIырэп. Ащ фэдэм ыбзэ зыкIимышIэрэмкIэ узеупчIыкIэ, ушъхьагъубэ къыхьын ылъэ­кIыщт: янэ-ятэмэ рагъэшIагъэп, зыщеджэгъэ еджапIэм ежь ыбзэ­кIэ щырагъэджагъэп, ыбзэ дэеу зэришIэрэм, къэIокIэ тэрэзхэр къызэрэфэмыIохэрэм ате­укIытыхьэшъ, ыбзэкIэ гущы­Iэнэу фаеп, нэмыкIхэри. Ау ахэр ушъхьагъу хъущтхэп. Зы­бзэ зышIэ зышIоигъом игъом зэримыгъэшIагъэми, ыужыIо-
кIэ къеджэу, рытхэу, рыгущыIэу зэригъэшIэжьын ылъэкIыщт ишъыпкъэмэ, лъэпкъ шIэжь гу­пшысэр хэлъэу щытмэ. Ахэм афэдэхэм апае тхыгъэ тхылъэу щыIэр макIэп, уфаемэ, бгъотыщтых.

Хъут Казбек ытхыхэрэм янахьыбэр адыгабзэм иIофы­гъохэм яхьылIагъ. Ар ишапхъэхэм арытэу, ыпэкIэ лъы­кIотэным, жэбзэ къэбзэ тэ­рэзкIэ кIэлэегъаджэхэм тикIа­лэхэр рагъэджэнхэм, дахэу рыгущыIэнхэм афэгъэхьыгъэх. Ары ащ ишъыпкъэу, ыныбжь хэкIотагъэми, мыпшъыжьэу Iоф зыдишIэрэр, инэу зыгъэгумэ­кIырэр.

Хъут Казбек иящэнэрэ Iэ­пы­­Iэгъу тхылъэу «Влияние внеш­них факторов на произношение звуков адыгейского языка» зыфиIорэр 2013-рэ илъэсым къыдэкIыгъ. Тхылъым на­учнэ редакторэу иIэр ­Адыгэ къэралыгъо университетым ипрофессорэу Цыпленковэ Людмилэу Даур Хьазрэт ­ыпхъур ары. Рецензентхэр — Л. Цыпленковамрэ адыга­бзэмрэ ли­тературэмрэкIэ кIэ­лэегъаджэу Iоф зышIэщтыгъэу, щытхъуцIэу «Почетный работник общего образования Российской Федерации» зыфиIорэр къызфа­гъэшъошагъэу Къэрэтэбэнэ ­Асиет Юсыф ыпхъум­рэ. Тхы­лъыр къыдэзыгъэкIын ымы­-
гъоты зэхъум, авторым ежь иахъщэкIэ къыдигъэкIын фаеу хъугъэ. (Илъэс заулэ хъугъэ Каз­бек Iоф ымышIэжьэу зыщысыр, пенсиеу къыратырэр ары зэрыщыIэр).

Хьаудэкъо Шыхьамыз.