Уасэхэр «мэцакъэх»

Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ, 2016-рэ илъэсым иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу Тыркуем къыщагъэкIыгъэ хэтэрыкIхэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, цитрусхэр, нэмыкI гъомылапхъэхэри тихэгъэгу къырарагъэщэжьыхэрэп.

x_289c0375НэмыкI къэралыгъохэм ахэр охътэ кIэкIыкIэ къытIэкIагъахьэхэзэ ашIыным пае зэзэгъыныгъэхэр адашIынхэу ыкIи хэкIыпIэхэр къагъотынхэу аIогъагъэми, Iофыгъом изэшIохын къэхьылъагъ. Ар къэралыгъохэм язэфыщытыкIэхэр къы­зэреIыхыгъэхэм нахьыбэрэмкIэ епхыгъ.

ЗэраIоу хъугъэп

Щылэ мазэм и 14-м Федеральнэ антимонопольнэ къулыкъум ипащэ игуа­дзэу Андрей Цыгановым къэралыгъо Iоф пшIынэу уасэхэм къызэрахэмыхъуа­гъэр ыкIи къахэхъонэу зэремыжэхэрэр къыIуагъ. Росстатми щылэ мазэм иапэрэ мэфипшI къыкIоцI инфляцием процент имыкъу (0,3) нахь къызэрэхэмыхъуагъэр, икIыгъэ илъэсым ар процент 0,8-рэ зэрэхъущтыгъэр къы­хигъэщыгъ.

Ащ ыпаIокIэ В. Путиным къэралыгъо къулыкъу пстэумэ зафигъэзэгъагъ цIыфхэм ящыкIэгъэ шхыныгъохэм якъэ­щэфын къин къызэрафэмыхъущтым ана-Iэ тырагъэтынэу.

ТхылъыпIэм ебгъэкIурэ пстэур ещыIэ. ШIагъэри Iуагъэм кIэ­хьагъэп. Хэт ыIуа­гъэми емылъытыгъэу, уасэхэм къахэ­хъуагъ, гъомылэпхъэ зырызхэм ауасэхэр илъэсыкIэр къызихьэгъэ ужыми къаIэ­тыгъэх.

ЛъапIэх

Къалэм дэт тучанхэм ащыщхэр къэткIухьагъэх. Ахэм ямэкIайхэр, тапэ­кIэ зэрэщытыгъэм фэдэу, хэтэрыкIхэм­кIэ, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмкIэ нэмыкI шхы­ныгъохэмкIэ ушъагъэх. Ахэр джы тихэгъэгу къызэрамыщэжьыхэрэр тхьа­мэфитIу хъугъэ къодый. ЩапIэхэм мыIэрысэхэр сомэ 60 — 100-м нэсэу, сэнашъхьэр — 90 — 100-м, поми­дорыр — 136 — 235-м анэсэу, бжьыныр — 28 — 66-м, шъоущыгъур — 48 —52-м, кIэнкIэр — 60 — 74-м, щы­гъур — 14 — 20-м, мандариныр — 70 —127-м, нэшэбэгур — 112-м анэсэу непэ ателъых.

Адыгеястатым иIофышIэхэр тхьамафэ къэс цIыфым нахь ищыкIэгъэ товархэм (ахэм шхыныгъохэри ахэт) ауасэ зыфэдизым лъэплъэх. Тыгъэгъазэм иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу щылэ мазэм и 11-м нэс уасэхэр зэрэзэхъо­кIы­гъэхэр къызэригъэлъэгъуагъэр мыщ фэд: кIэнкIэм ыуасэ зы сомэ къыхахъуи, сомэ 63-рэ хъугъэ, щыгъум — сомитIу, пынджым — зы сом, къэбаскъэм — соми 4, мыIэрысэм — со­ми 2, морковкэм — 3, нэшэбэгум — 62-рэ, помидорым — сомэ 33-рэ ахэхъогъагъ.

Ащ мэфитIу текIыгъэу ары тэ щапIэ­хэм зызащытплъыхьагъэр. Уасэхэр, зэкI пIоми хъунэу, нахь иныгъэх. Анахь лъэпIагъэхэр нэшэбэгумрэ (соми 112-рэ зы килограммыр) помидорымрэ (сомэ 203 — 236-рэ).

Зэремыжагъэхэу хъугъэ

ИлъэсыкIэр къэмысызэ уасэхэм ахэ­хъонэу зэрэригъэжьэгъагъэр Росстатым къыгъэнэфэгъэ пчъагъэхэми къа­гъэлъа­гъо. Зы тхьамафэкIэ, тыгъэ­гъазэм и 15-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс, хэтэрыкIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ ауасэ зэрэхэгъэгоу гурытымкIэ проценти 2,6-рэ, помидорхэм — процент 11,2-рэ, нэшэбэгум проценти 7,7-рэ къащыхэхъогъэхагъ.

ИкIыгъэ илъэсыр зэрэпсэоу пштэмэ, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр зэра­щэрэ уасэм процент 29,5-рэ къыхэхъуагъ. КIэнкIэм ыуасэ процент 17,3-кIэ, хьалыгъум — 14,2-кIэ, лым — 14,4-кIэ, щэхэкIхэм — 13,8-кIэ къаIэтыгъэх. Ащ ыужкIэ къахэхъуагъэхэри ахэплъытэжь­хэмэ, узыблэкIы мыхъущт шапхъэу тихэгъэгу щагъэуцугъэ процент 30-м ыуасэ нэмысыгъэу шхыныгъо макI къэбгъотыщтыр. Хэта агъэпщынагъэр, хэта ащ фэдэ зекIуакIэр зыфамыдагъэр? Ащ фэдэ къэбар телевиде­ниемкIи, гъэзетхэмкIи, радиомкIи къаIоу зэхэпхыщтэп.

Тикъулыкъухэм яIофшIакI

Адыгеим къыфэдгъэзэжьын. Къэралыгъо къулыкъухэм якъутамэхэу мыщ щыIэхэм щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу къыращэн фимытхэ шхыныгъохэр титучанхэм къатехьэхэмэ, ащ фэдэ зекIуа­кIэм пэуцужьыхэмэ ыкIи щылэ мазэр къэмысызэ къащэгъахэу ате­лъхэм ауасэхэм ахагъэхъон фитхэмэ тяупчIыгъ.

Роспотребнадзорым икъутамэ къы­зэрэщытаIуагъэмкIэ, 2016-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу къалэм ыкIи районхэм ящапIэхэм щылэ мазэм тихэгъэгу къыращэгъэ тырку шхыныгъохэр къатехьагъэхэп. МэкIайхэм ателъхэр илъэсыкIэр къэмысызэ къафащэгъэ хэтэрыкIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ арых. Уасэхэм яхьылIа­гъэу зи къытаIуагъэп, ахэм алъэны­къокIэ пшъэдэкIыжь зэрамыхьырэри къыдгурагъэIуагъ. Ар хэгъэкIи, тучанхэр мафэ къэс ауплъэкIухэрэп. Илъэ­сым къыкIоцI зыдэкIощтхэ тучанхэр къыхахых, яплан ахэр хагъэуцох, яуплъэ­кIугъо пIалъэ къызысыкIэ, тучантесым е тучаныр зыем ауплъэкIунэу зэрэ­кIощтхэмкIэ макъэ рагъэIу. Ежьхэр фаехэкIэ арэп, джащ фэдэ хабз ыкIи джащ фэдэ шапхъ тихэгъэгу щызе­кIохэрэр.

Арэущтэу щытми, Роспотребнадзорым иIофышIэхэм икIыгъэ илъэсым къыкIоцI товар зэфэшъхьаф тонн мин 25-рэ фэдиз тучанхэм атырарагъэхыгъ. Ахэм тхылъэу апылъхэр тэрэзыгъэхэп, зэрэбгъэфедэхэмэ хъущт пIалъэхэр шхыныгъохэм атетхэгъагъэп, кIодынэу ежьагъэхэри ахэтыгъэх.

Уасэхэмрэ тарифхэмрэ зезыгъэкIорэ ГъэIорышIапIэми зыфэдгъэзагъ. Ащи Адыгеястатым къытырэ пчъагъэхэр зэ­рагъэфедэхэрэр, тучанхэр къэпкIухьэ­хэзэ уасэхэм ахагъэхъуагъэмэ ууп­лъэкIуныр зэрэкъиныр, тучантесхэми, ахэм япащэхэми уасэхэмкIэ яIоф зытетыр зэраушъэфырэр къытаIуагъ.

Джа пстэум къапкъырэкIы шъэфыми нафэми уасэхэм ахэхъонэу зы­кIэхъурэр.

Шъаукъо Аслъангуащ.