Прогнозхэм уагъэразэрэп

2015-рэ илъэсэу икIыгъэм кризисым икъиныгъохэр мы­макIэу цIыфхэм зэхашIагъэх. ИлъэсыкIэр къызэрехьэу пстэури зэтеуцожьынэу зыпари ежагъэп, ау нахьышIум ылъэ­ныкъокIэ экономикэм зэхъокIы­ныгъэхэр фэхъунхэу экспертхэм къаIоным нахьыбэр щыгугъыгъ. Ау зыщыгугъыгъэхэм ащ фэдэ гугъапIэ къатыгорэп. 2016-рэ илъэсэу къихьагъэм джыри экономикэр зыпкъ имыуцощтэу, ары пакIошъ, нахь дэй хъуным ищынагъо щыIэу къаIо. Непэ джыри Iофхэр нахьышIу зэрэмыхъугъэхэм, ары пакIошъ, нахь къызэрэкъины­гъэм ар къеушыхьатыжьы.

Гъомылапхъэхэмрэ нэмыкI­хэу цIыфым нахь ищыкIагъэ­хэмрэ ауасэ етIупщыгъэу зэ­рэдэкIуаерэр ары нахьыбэу гумэкIыгъо къэзытырэр. Ахэм ямызакъоу, псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэми, транспортми ауасэ дэкIоенэу прогнозхэр къа­тых. А зэпстэур цIыф къы­зэ­рыкIохэр ары нахьыбэу зэ­хэзышIэрэр. ГущыIэм пае, хьа­лыгъур анахь тищыкIагъэхэм ащыщ. БлэкIыгъэ илъэсым иаужырэ мазэ ащ ыуасэ дэкIо­ягъ, джыри процент 20-кIэ нахь лъапIэ хъущтэу УФ-м мэкъумэщ хъызмэтымкIэ и Министерствэ къеты. Лым, щэм, ащ хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэ­хэм ауаси хэхъонэу къаIо. Нахь кIэкIэу къэпIон хъумэ, зэкIэ цIыфым ищыкIагъэр джыри нахь къэлъэпIэщт. Ащ тетэу Iофхэр лъыкIуатэхэмэ, цIыфхэм афэмы­укIочIыным тещыныхьэхэ хъу­гъэх.

Адыгеир пштэмэ, адрэхэм анахьыбэу уасэхэр щыдэкIоя­гъэхэп, ау Iофхэр псынкIэ дэ­дэхэу пIон плъэкIыщтэп. Кризисым пэшIуекIогъэным фэгъэ­хьыгъэ программэм къыдыхэ­лъытагъэу республикэм щызэ­шIуахырэр бэ, ау къэралы­гъом зэрэщытэу къиныгъоу зэпичыхэрэр зэхэтымышIэнхэу хъурэп. Гъомылапхъэхэмрэ нэ­мыкIэу цIыфым нахь ищыкIа­гъэхэмрэ хэпшIыкIэу республикэм къыщылъэпIагъэх. Ар Адыгеим исхэм лъэшэу зэ­хамышIэным фэшI АР-м экономикэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ ермэлыкъхэр хэкIыпIэу къыхихыгъэх. Шэмбэт-тхьаумафэхэм, мэфэкI мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIи, нэмыкI чIыпIэ­хэми ахэр ащызэхащэх. Адыге­им къыщыдагъэкIырэ гъомылапхъэхэм ауасэ хэмыгъэхъуа­гъэу цIыфхэм къащэфынхэ амал ахэм къаты. Ермэлыкъхэм шIуа­гъэу ахэлъыр цIыфэу ахэм ащыIагъэхэм къаушыхьатыжьы. Арэу щытми, гъомылэпхъэшI­хэм энергоресурсэу агъэфедэхэрэм ауасэ къызэрэдэкIоягъэм къыхэкIыкIэ, япродукции къа­гъэлъэпIэн фаеу мэхъушъ, ар ермэлыкъхэми ащызэхэошIэ.

Уасэхэр дэкIуаехи, цIыфхэм мылъкоу къаIэкIахьэрэми къы­зыщэкIэм сатыум хэхъоныгъэу ышIыщтыгъэр къеIыхыгъ. ЦIыф­хэр нахь макIэу зэрэщафэхэрэр сатыум пылъ предпринимательхэми къаIо. Ау ащ имызакъоу, бизнес цIы­кIум ыкIи гурытым ащылажьэ­хэрэм кризисым иягъэ якIы. Къэралыгъо IэпыIэгъоу ахэм ара­тырэр ары предприятиехэм ащы­щыбэр зэтезы­мыгъэзы­гъэр. Мары блэкIыгъэ 2015-рэ илъэ­сым бизнес цIы­кIум ыкIи гурытым яобъектэу Адыгеим итхэм ащыщэу 406-мэ IэпыIэгъу агъотыгъ. Ащ сомэ миллион 263-м ехъу пэIуагъэхьагъ. Кризисым икъи­ныгъохэм язэпычын­кIэ ащ ишIуагъэ лъэшэу къы­зэрэ­кIуа­гъэр IэпыIэгъу зэратыгъэхэм къаушыхьаты.

Бизнесыр езыгъэжьэгъахэхэм кризисым къиныгъоу къафихьыхэрэм къамыгъащтэхэу ар мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхымэ зышIоигъохэми республикэр IэпыIэгъу афэхъу. БлэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэу нэбгырэ 56-мэ егъэжьапIэ афэхъунэу грантхэр араты­гъэх. Ащ сомэ миллион 16,6-рэ пэ­Iухьагъ.

УФ-м и Правительствэ бизнес цIыкIум ыкIи гурытым кризисым икъиныгъохэр нахь макIэу зэхашIэнхэм фэшI ахэм ащылажьэхэрэм яIофхэр нахь къэзыгъэпсынкIэщт унашъохэр ышIыгъэх. ГущыIэм пае, мыхэм яобъектхэм алъыплъэрэ инспекцие зэфэшъхьафхэм, Роспотребнадзорым, миграционнэ къулыкъум, нэмыкIхэм мы илъэсым уплъэкIунхэр ащызэхамыщэнхэу ышIыгъ. Щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу ащ кIуачIэ иIэ хъугъэ. Ар мы­макIэу IэпыIэгъу афэхъущт, ау яIоф къэзыгъэкъинырабэ джыри щыI. Къихьэгъэ илъэсым хэбзэ­IахьхэмкIэ шапхъэхэр нахь пхъэшэщтых ыкIи экономикэм икъиныгъохэм апкъ къикIыкIэ, къэ­ралыгъо IэпыIэгъум, ана­хьэу грантхэм ятын, пэIуагъэ­хьащтыр нахь макIэ ашIын фаеу хъугъэ, нэмыкI лъэныкъо­хэмкIи шэпхъакIэхэр къаугупшысыгъэх.

Кризисым къиныгъоу къызыдихьыгъэхэр ыкIи тапэкIэ къы­хьыщтхэр цIыфхэм зэрэзэ­хашIэщтыр, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым зэрэзэпачыщтыр уахътэм къыгъэлъэгъощт.

ХЪУТ Нэфсэт.