МэкъамэкIэ псэм лъагъо пхырызыщырэр

Музыкантэу, композиторэу, аранжировщикэу КIытIэ Тимур Москва къыщыхъугъэми ыкIи ащ шIукIаерэ щыпсэугъэми, мэ­къамэм икъыхэхын фэIэзэ кIалэм ихэкур Къэрэщэе-Щэрджэсыр ары.

К1ыт1э ТимурАщ ятэу Ахьмэд Зеикъо къуаджэм къыщыхъугъ, янэу ­Фатимэ Учкулан щыщ. Илъэс пчъагъэрэ хэгъэгум икъэлэ шъхьаIэ дэсыгъэ унагъор ихэкужъ къыгъэзэжьыгъэу Щэр­джэскъалэ щэпсэу.

ГъэшIэгъоныр пщыналъэхэм, орэдышъохэм якъыхэхынкIэ зэ­чыишхо зыхэлъ кIалэр а Iофым зэрэфемыджагъэр ары. Тимур бизнесымрэ правэмрэкIэ факультетыр, психологиемкIэ аспи­рантурэр къыухыгъэх. Ау мэкъа­мэмрэ лъэпкъ культурэмрэ шIулъэгъоу афыриIэр нэмыкIхэм апшъэ хъугъэ.

Ыныбжь илъэси 10-м итэу Тимур гитарэм мэкъамэхэр къы­ригъэкIхэу ыублагъ. Ащ зыми фигъэсагъэп, мэкъамэхэм акIэ­дэIукIызэ ыгу рихьырэр, ыпсэ хапкIэрэр ежь-ежьырэу къыхихыщтыгъ. Илъэс 20 ыныбжьэу кIалэр музыкальнэ еджапIэм чIэхьэгъагъ, ау илъэс нахь чIэ­мысыгъэу къычIэкIыжьыгъ. ЕтIа­нэ ежь-ежьырэу иIэшIагъэ хи­гъахъоу ригъэжьагъ.

Тимур иIэшIагъэ зыкIагъэшIа­гъо­рэр лъэпкъ мэкъамэр да­хэу гитарэ бзэпсым зэрэри-
гъэ­кIушъурэр ары. Лъэпкъ мэ­къа­мэхэм ащыщэу апэ дэдэ ащ гитарэмкIэ къыригъэIуагъэр «Оркъ къашъор» ары.

— КъэшъокIо купэу «Кабардинкэм» хэтхэм яконцерт се­плъызэ, «Оркъ къашъом» имэ­къамэ сыдихьыхыгъагъ. А лъэ­хъаным унэм сисэу ­тефагъэти, гитарэр къасшти, мэкIэ-макIэу орэдышъор къизгъэкIэу сыубла­гъэ, уахътэ зытешIэм, сызэрэфаем фэдэу ар къезгъаIо хъу­гъэ, — ыгу къэкIыжьы Тимур.

Музыкантыр ыгукIэ нахь зы­пэблэгъэ мэкъамэхэр зыфэдэхэм тызыкIэупчIэм, мары джэуапэу къытитыжьыгъэр:

— Мэкъэмэ зэфэшъхьафхэм сядэIу. Ау анахьэу сикIасэхэр IорIуатэм епхыгъэхэр ары. Кельт, балкан, китай Iоры­Iуа­тэхэм ахахьэхэрэ мэкъамэхэр сыгу рехьых. Кавказым ис лъэпкъхэм яIорIуатэ хы гъунэнчъэм фэд, ащ спсэ дэзыхьыхэу бэ къыхэсэгъуатэ, — къыддэгуащэ иеплъыкIэхэмкIэ КIытIэр.

Гитарэм имызакъоу, нэмыкI мэкъэмэ Iэмэ-псымэхэми ­Тимур дахэу къарегъаIо. ­Пщынэм, Iэпэ­пщынэм, шыкIэпщынэм, на­къы­рэм къызэрибгъэкIыщт амалхэр ыIэ къыригъэхьагъэхэми, кIэлэ укIытапхэм гитаристэу ары зызэрилъытэрэр.

НэмыкI къэIуакIэ аритыгъэуи, ежь ыусыгъэуи музыкальнэ про­изведение 30-м ехъу КIытIэм иI. НахьыбэрэмкIэ ахэр Кавка­зым ис лъэпкъхэм якультурэ къыхэхыгъэх. Музыкантым ыгу нахь рихьырэ мэкъамэр къыхехы, ежь зэрилъытэрэм тетэу Iоф ащ дешIэжьышъ, пчэгум къырехьэ. Тимур иаран­жи­ровкэкIэ, зыми фэмыдэ изэ­чыйкIэ пэсэрэ мэкъамэхэм псэ къапегъэкIэжьы. КIалэм Iоф зыдишIэгъэ мэкъэмэ нахь цIэ­рыIохэм ащыщых «Къэшъо кIыхь», «Сидунай», «Лъэпэры­шъу» зыфиIохэрэр. Тимур ахэр зыдигъэцэкIагъэр пщынэо Iазэу, ливан адыгэхэм ащыщэу Бланэгъэпс Нарт.

Проектэу «Nartstone» зыфи­Iорэр музыкантым ихъопсапIэ­хэм зэу ащыщ. Ащ мэкъэмэ композиции 8 — 9 хэхьэ. Орэд­хэу «Песня шапсугских пиратов», «Последний бой сына камня» зыфиIохэрэр ащ щыщых. Лъэпкъыгу шъыпкъэ зиIэ Тимур титарихъ зэпычыгъэ гукIэ лъыIэсышъугъ, пасэм фэдэу, тинеущрэ мафэ шыкIэпщынэм бзэпс мэкъэмэ къабзэрэ орэдыжъхэмрэ щыIунхэу, тфэмэфэнэу лъэгъо дахэ пхырищыгъ.

ГъукIэкъул Ирин.