ЛэжьапкIэ язымытырэр агъэпщынэщт

ЦIыфхэм ялэжьапкIэ игъом язымытырэ пащэхэр яIэна­тIэхэм аIуагъэкIынхэ алъэкIыщт е егъэзы­гъэу Iоф ара­гъэшIэщт.

ИкIыгъэ илъэсым иаужырэ ма­зэ ехъулIэу Росстатым къы­зэритыгъэмкIэ, тихэгъэгукIэ цIыф­хэм къалэжьыгъэ ахъщэу арамытыжьыгъэр сомэ миллиарди 4-м нэсыщтыгъ. Адрэ чIы­пIэхэм афэдэу Адыгеими цIыф­хэм ялэжьапкIэ игъом язымытыжьыгъэ пащэу ­исыр макIэп. ГущыIэм пае, икIыгъэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъо сомэ миллион 19-м ехъу республикэм ипрокуратурэ ихьа­тыркIэ цIыф­хэм аратыжьы­гъагъ. Район пэпчъ цIыфхэм ялъэIу­хэмкIэ прокуратурэм иIофы­шIэ­хэм ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр ащызэ­рахьагъэх.

ЛэжьапкIэр зэтезыIажэхэрэм дэгъоу къагурэIо ащ фэдэу зе­кIонхэ зэрэфимытхэр, ащкIэ хэ­бзэгъэуцугъэу щыIэхэри Iоф­шIэнымкIэ Кодексри зэраукъо­хэрэр. Къэралыгъо Думэм идепутат купэу Валерий ­Рашкиныр зипащэм къыгъэхьазырыгъэ за­конопроектыр цIыфхэм ялэ­жьа­пкIэ амыгъэгужъоу къаратыным пае шIэгъэн фаехэм афэгъэхьыгъ. Ащ Iоф языгъэшIэрэ па­щэхэр зэрагъэпщынэщтхэри къы­делъытэ.

«Хабзэм цIыфхэм ялэжьапкIэ игъом ыкIи икъоу язымытыхэ­рэр зэригъэпщынэщтхэ шIыкIэ­хэр къыхихынхэ фае», — еIо В. Рашкиным. МэзитIум ­ехъурэ илэжьакIохэм ахъщэ язымыты­гъэ цIыфым тазырэу сомэ мил­лионым нэсэу теплъхьан фаеу законопроектым къыщеIо. Джащ фэдэу пащэм иIэнатIэ ­илъэсищ ипIалъэу Iыпхымэ ишIуагъэ къэ­кIонэу, ахэм анэмыкIэу ха­бзэр зыукъорэ пащэхэм илъэ­ситIо егъэзыгъэу Iоф ябгъэ­шIэныр, зы илъэскIэ бгъэтIы­сынхэр къалэжьыгъэ шъыпкъэу алъытэ.

ЛэжьапкIэр зэрэщытэу мэ­зитIо зыгъэгужъуагъэхэм сомэ миллионитIу арагъэтынэу е илъэ­сищэ хьапсым чIагъэсынхэу законопроектым къеIо. Пшъэдэ­кIыжьхэмрэ тазырхэмрэ афэ­шъхьафэу юридическэ лицохэм цIыфхэм ялэжьапкIэ арамыты­гъэмэ, тазырэу сомэ миллион­рэ ныкъорэ зэрарагъэтыщтыр Урысые Федерацием административнэ хэукъоныгъэхэмкIэ и Ко­декс хагъэхьанэу фаех.

«Общественная Дума» зы­фиIорэ гупчэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ политикэмкIэ иэкспертэу, юристэу Марина Емельянцевам къызэриIорэмкIэ, экономическэ кризисым къытфихьыгъэ инфляциер зэрэиныр пащэхэм къыдалъытэзэ, Iоф зэрагъэшIэрэ цIыфхэм ялэ­жьа­пкIэ афыхагъахъозэ ашIынэу Урысые Федерацием IофшIэным­кIэ и Кодекс хагъэхьэгъагъэ­мэ дэгъугъэ.

(Тикорр.).