Къаугъоигъэр макIэ

ИкIыгъэ илъэсым цIыфхэр зыщыпсэухэрэ унэхэм ягъэцэкIэжьын пэIуагъэхьанэу Адыгеим къыщаугъоигъэ ахъщэр сомэ миллион 75,5-рэ зэрэхъугъэр.

kapremont_malyar_kraska_podezd

Нахьыбэу къызщаугъоигъэр къалэу Мыекъуапэ, мыщ щы­псэурэр нахьыб. Адыгэкъалэ ауж къинагъ, къаугъоин фэягъэм ызыщанэ нахь мыщ дэсхэм фондым къыра­гъэхьагъэп.

Мыкоммерческэ организациеу «Капитальнэ гъэкIэжьынхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Фонд» зыфиIорэм итхьаматэу Пщы­гъонэ Руслъан къызэриIорэмкIэ, ахъщэу цIыфхэм къатыгъэр къаугъоин фэягъэм ызыныкъо нахьи нахьыб.

Урысыем ичIыпIэхэр зэкIэ пштэхэмэ, гурытымкIэ мылъкоу къаугъоин фэягъэр процент 73-м кIагъэхьагъ. Тиреспуб­ликэ къыщаугъоигъэр ащ процент 20-кIэ нахь макI.

Урысые Федерацием псэ­олъэшIынымрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Ми­нистерствэ ипащэу Михаил Мень бэмышIэу зэхищэгъэгъэ видеозэхэсыгъом унэ зэтетхэм ягъэцэкIэжьын хагъэхьащт ахъщэм икъэугъоин зэрагъэ­псын­кIэщтым щытегущыIагъэх. Гъэ­цэ­кIэжьын IофшIэнхэр зэрагъэ­цакIэхэрэм нахь пхъашэу лъы­плъэнхэу къыIуагъ. ТыдэкIи унэу щызэтырагъэпсыхьажьыхэрэм хэукъоныгъэхэр зэрэхашIы­хьэ­хэрэр, ахэм псэолъэшIхэр зэ­рямыуцолIэжьыхэрэр къыхигъэ­щыгъ.

Народнэ фронтыри мы Iоф­тхьабзэм къыхэлажьэу ригъэжьагъ. Ащ илIыкIохэр Урысые Федерацием ишъолъыр пстэ­умэ анэсых, унэхэр зэрагъэцэ­кIэ­жьыхэрэр ауплъэкIух.

ИкIыгъэ илъэсым итыгъэгъэ­зэ мазэ нэс къатын фэе ­мылъкоу шъолъыр операторым къы­лъы­тагъэр сомэ миллион 91-м къехъу, къаугъоигъэр миллион 46-м шIокIы. ГъэцэкIэжьын IофшIэн­хэм апэIуагъэхьащт ахъщэм иугъоин зэрагъэпсынкIэн фаер джыри агу къыгъэкIы­жьыгъ. Ащ къызэриIорэмкIэ, ахъщэ чIыфэ зытелъ нэбгыри 100-м ­ехъумэ яIофхэр хьыкумым зэхифынхэу ратыгъэх. Нэ­бгырэ минитф фэдизмэ ахъщэу агъэгужъуагъэр къаты­жьынэу макъэ арагъэIугъ, ахэм сомэ миллион 11-м ехъу къамытыгъэу ателъ.

Къалэу Мыекъуапэ илъэсым къыкIоцI къыщаугъоигъэр нахьыбэми, псэупIэ зиIэ ятIонэрэ цIыф пэпчъ чIыфэ телъ. 2016-рэ илъэсым къалэм изакъоу унэ 14 щагъэцэкIэжьынэу рахъу­хьагъ, IофшIэнхэм сомэ миллион 43-м ехъу апэIуагъэхьанэу щыт. ИлъэсыкIэу къихьагъэм цIыфхэм къаугъоирэ ахъщэм къыхагъэхъонэу, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэм атырагъэкIодэщт мылъкум зыкъиIэтынэу Р. Пщы­гъуанэр мэгугъэ.

Шъаукъо Аслъангуащ.