ЕгъэжьэпIэшIур зэхэщакIохэм къащежьэ

Псауныгъэм игъэпытэн, физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр нахьыбэрэ тиреспубликэ щызэхэщэгъэнхэм пащэхэр пылъых. Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри хэлэжьагъэх.

DSC_0729Бзылъфыгъэхэм япэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуа­гъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм якъыдэхын фэбэнэрэ командэхэр Адыгэ къэралыгъо университетым щызэIукIагъэх. Мыекъо­пэ районымрэ «Юность» зыфиIоу кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджа­пIэм зыщызыгъасэхэрэмрэ якомандэхэр ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын щызэнэкъокъугъэх. Мыекъопэ районыр нахь лъэшым фэдэу къэлъагъощтыгъэми, «Юностым» иIэпэIэсэныгъэ на­хьы­шIоу ыгъэфедагъ, 3:2-у те­кIоныгъэр къыдихыгъ.

Апэрэ чIыпIэр зыхьыщтыр язэрэмыгъашIэу МГТУ-р «Пенси­оннэ фондым» дешIагъ. ЗэIукIэ­гъур кIэухым фэкIуагъэу, 2:2-у пчъагъэр щытыгъ. Ятфэнэрэ едзы­гъор технологхэм ахьынэу амалхэр яIагъэх, ау зэхэщэн ыкIи ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэ­цэкIэнхэм фэхьазырыгъэхэп, хэукъоныгъэ бащэ ашIы­щтыгъ. «Пенсионнэ фондыр» нахь зэгу­рыIощтыгъ, хэкIы­пIэ­хэр къыгъотыщты­гъэх, текIоныгъэр 3:2-у ыхьыгъ.

DSC_0744Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт, Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ игуадзэу Константин Дербиныр, республикэм и Парламент идепутатэу, Урысыем Пенсие­хэмкIэ ифонд и Къутамэу Ады­геим щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый зэхахьэм къыщыгу­щыIагъэх. Физкультурэмрэ спортымрэ ямэхьанэ зыкъе­гъэIэтыгъэным, цIыфхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэным зэрэпылъхэр хагъэунэфыкIыгъ. Волейбо­лымкIэ Мыекъуапэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу апэрэу зэрэзэхаща­гъэр Iофыгъо дэгъукIэ алъытагъ. Спортсменхэм шIоу щыIэр къадэ­хъунэу афэлъэIуагъэх. Мыекъуа­пэ иадминистрацие физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневым Iэшъхьэтет­хэр IэпыIэгъу къафэ­хъу­хэзэ зэIу­кIэгъухэр зэрэзэха­щагъэхэм къы­тегущыIагъ. Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ яректорхэм яшIуагъи къыхигъэ­щыгъ.

МГТУ-м ибзылъфыгъэ командэ итренерэу Къошк Руслъан анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр спор­тым пыщагъэхэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэр ары. ЕшIакIоу Анастасия Зборовскаям ипшъэшъэ­гъухэм ацIэкIэ зэхэщакIохэм зэ­рафэразэр къытиIуагъ.

АфэгушIуагъэх

Бзылъфыгъэ командэхэу хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм медальхэр, кубокхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх, афэгушIуагъэх. «Пенсионнэ фондым» иешIакIохэу В. Булатовам, Е. Пякинам, Н. Игнатьевам, П. Кочергинам, А. Филатовам, Е. Курзинам, О. Бобровам, А. Оганесян, Е. Малевам, И. Буряк, тренерэу Е. Кешишьян тигуапэу гущыIэгъу тафэхъугъ. О. Бобровам къызэрэхигъэщыгъэу, спортыр зэ­нэ­къокъу къодыеп. Спортсменхэм япсауныгъэ агъэпытэ, язы­гъэ­псэ­фыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъакIо, ныбджэгъоу яIэхэр нахьыбэ мэ­хъух.

— Тэ едгъэджагъэхэм ащыщхэр командэхэм ащешIэх, Iоф ашIэ, — къытиIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъаджэу Мырзэ Муратэ. — Спортым ныб­жьыкIэгъур лъе­гъэкIуатэ. А­пэрэу волейболымкIэ къалэм изэIухыгъэ зэнэкъокъу изэ­­хэщакIохэм, тренерхэм, IофшIа­пIэхэм япащэхэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ясIожьы сшIо­игъу.

DSC_0744

Хъулъфыгъэхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу мэзаем аухыщт. Хъо­кIо Саидэ спорт унагъом щэпсэу, икIалэхэр игъусэхэу зэнэкъо­къухэм яплъыгъ, къыкIэлъыкIощт зэIукIэгъухэм яжэ.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщы­тетхыгъэх.