Гъэлъэшыгъэу Iоф ашIэн фае

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу планер­нэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.Ар зэрищагъ республикэм и Правительствэ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Министерствэхэм, ведомствэхэм, къулыкъухэм яIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх.

ГриппымкIэ ыкIи пэтхъу-IутхъумкIэ эпидемиологие Iофхэм язытет зыфэдэм КъумпIыл Мурат апэдэдэ кIэупчIагъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемэ къызэ­риIуагъэмкIэ, зэпахырэ узыр къызэутэ­лIагъэу республикэм щагъэунэфыгъэр бэ, IэпыIэгъу псынкIэм къеджэхэрэм япчъагъэ къыщыкIэрэп, чэщ-зымафэм къыкIоцI врачхэр сымэджэ 407-рэ фэдизмэ алъэIэсых. Гриппым ыкIи пэ­тхъу-Iутхъум апэуцужьырэ Iэзэгъу уцхэу, цIыфым нахь ищыкIагъэхэр аптекэхэм ателъых, ау Iэзэгъу уц лъапIэхэм ащыщхэр мы уахътэм пщэфынхэр къин хъугъэ.

— ЦIыфым ипсауныгъэ зыпкъ изыгъэ­уцожьыщт Iэзэгъу уцхэм ауасэ аптек­э­-хэм къамыIэтыным, ахэр сымэджэщхэм икъу фэдизэу ачIэлъынхэм тынаIэ тедгъэтын фае. Непэрэ къиныгъохэр къызфэзыгъэфедэхэзэ уасэхэр къэзыIэ­тырэ е Iэзэгъу уцхэр щымыIэхэу зыIорэ медицинэ учреждениехэм пытагъэ хэлъэу уадэзекIоныр атефэ. Ащ фэдэ чIыпIэ рихьылIэгъэ цIыфхэм профильнэ министерствэм ипащэ зыкъыфагъэзэн алъэкIыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Вице-премьерэу Наталья Широковам къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ит кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ачIэсхэм япроценти 5-р ыкIи гурыт еджапIэхэм ащеджэхэрэм япроценти 3,7-р сымаджэ­хэу мы уахътэм гъэсэныгъэм иучреж-дениехэм къакIохэрэп. А пчъагъэхэм уакъыпкъырыкIымэ, еджапIэхэр зэфа­шIынхэм ищынагъо щыIэгоп. Ау тапэкIэ Iофыр зэрэлъыкIотэщтыр къэшIэгъуае.

Джащ фэдэу цIыфхэм IофшIэпIэ чIы­пIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, лэжьапкIэм итын епхыгъэ Iофыгъохэм Премьер-министрэм игуадзэ къащыуцугъ.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ уахътэм экономикэр зыпкъ ит. Ау кризисым къыхэкIыкIэ, цIыфхэм ахъщэ федэу къа­IэкIахьэрэм, лэжьапкIэм къащыкIагъ. Джащ фэдэу банкхэм чIыфэ къаIыпхыныр нахь къин хъугъэ, анахьэу мы гумэкIы­гъом еуалIэхэрэр предпринимательствэм ыкIи бизнесым ахэщагъэхэр арых.

— Экономическэ къиныгъохэм ялъэ­хъан республикэм имуниципальнэ образованиехэм ащызэхатщэщтыгъэ ермэлыкъхэм къафэдгъэзэжьын фае. Ти­цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэм, ахэм ящыкIэгъэ гъомылапхъэхэр, продукциер нахь пыутэу зэрагъэгъо­тын­хэмкIэ яшIогъэшхо къэкIощт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм кIон фэе сабыйхэу илъэси 3 — 7 зыныбжьыхэм алъэ­ныкъокIэ чэзыу зэрэщымыIэжьыр къыIуагъ министрэу Хъуажъ Аминэт. Министерствэм нэмыкI лъэныкъохэмкIэ Iофэу ышIэрэм, пшъэрылъ шъхьаIэхэм пащэр къатегущыIагъ.

Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, тран­спортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ и Министерствэ ипащэу Валерий Картамышевым анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэм, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэн­хэм, жъы дэдэ хъугъэ унэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм япрограммэхэр республикэм зэрэщагъэцакIэхэрэр ары. АР-м и Правительствэ Iофэу ышIагъэм ишIуагъэкIэ, илъэсэу икIыгъэм итыгъэ­гъазэ МыекъуапэкIэ зянэ-зятэ зимыIэжь нэбгыри 109-мэ фэтэрыкIэхэр аратыгъэх. Программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, джыри Мыекъопэ районым уни 2 кIэу щагъэпсы, мыщ фэдэ зы псэуа­лъэм ишIын джырэблагъэ Тэхъутэмыкъое районым щаухынэу агъэнафэ.

— Ны-ты зимыIэжьхэм ящыкIэгъэ псэупIэхэр ыпэкIэ афэтщэфыщтыгъэмэ, джы унакIэхэр тшIынхэр нахь тэрэзэу ыкIи федэу къыхэтхыгъ. Арышъ, а гъогум тытетэу Iоф тшIэщт, федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэщтых, — къыхигъэщыгъ Премьер-министрэм.

Гъогухэм ягъэцэкIэжьын, ЖКХ-м епхыгъэ Iофыгъохэм, нэмыкI лъэныкъо­хэми КъумпIыл Мурат къащыуцугъ. Бюджетым къытIупщырэ ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къатегущыIэзэ, социальнэ пшъэрылъхэр зэкIэ гъэцэ­кIа­­гъэ­хэ зэрэхъугъэр анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ. Ащ нэмыкIэу, республикэм ежь ихахъохэр сомэ миллион 400-м ехъукIэ нахьыбэ зэрэхъугъэр къэгъэлъэгъон дэгъоу ылъытагъ. Арэу щытми, экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ IэпэчIэгъанэхэр джыри зэрэщыIэхэм, ахэр зэрифэшъуашэу гъэфедэгъэнхэ зэрэфаем кIигъэтхъыгъ.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, муниципальнэ образованиехэм ябюджетхэр зэфэдиз шIыгъэнхэм фэшI сомэ миллион 360-рэ афатIупщыгъ. Илъэсэу ты­зыхэтым аштэгъэ бюджетыр гъэцэкIэ­гъэным, анахьэу социальнэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр министрэм къыIуагъ.

— УФ-м и Президент къыдигъэкIы­гъэхэ жъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэ­кIэ­гъэн­хэр зэкIэмэ анахь шъхьаI. Ащ дакIоу экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэм фэIорышIэщт пшъэрылъхэр министерствэхэм, ведомствэхэм, къулыкъу­хэм зыфагъэуцужьыхэзэ, ахэр зэшIо­хы­гъэн­хэм лъыплъэнхэ фаех. ЦIыфэу къытэуалIэрэ пэпчъ игумэкIыгъо, игукъао зэхэтшIэнхэм ыкIи зэхэтфынхэм, амалэу тиIэмкIэ IэпыIэгъу тыфэхъуным мэхьа­нэшхо иI. Ар зыщышъумыгъэгъупш, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.