Анахь чанхэм ахалъытагъ

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан АР-м и Об­ще-ственнэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан ригъэблэгъагъ. Зэ­Iу-кIэгъум хэлэжьагъ хэутын IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэ-урэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ Комитетым ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

AAG7612АР-м и ЛIышъхьэ Общественнэ пала­тэм республикэмкIэ мэхьэнэ ин зэри­Iэр, Iофыгъо зэфэшъхьафыбэм язэшIохын, лъэпкъыбэу щыпсэухэрэм зэгурыIоны­гъэ­рэ рэхьатныгъэрэ азыфагу илъынхэм, цIыфхэм ягумэкIыгъохэр дэгъэзыжьы­гъэн­хэм мымакIэу зэрахэлажьэрэр къыхи­гъэщыгъ.

2015-рэ илъэсэу икIыгъэм имэлылъфэгъу мазэ АР-м и Общественнэ палатэ ипащэу Устэ Руслъан агъэнэфагъ. Ащ къыщыублагъэу Iофэу ашIагъэм, анахь шъхьаIэу анаIэ зытырагъэтыгъэ­хэм, илъэсэу къихьагъэмкIэ гухэлъэу яIэхэм ЛIышъхьэр ащ щигъэгъозагъ. Пстэумэ апэу республикэм ипащэ АР-м и Общественнэ палатэ иIофшIэн къызэрэхэ­лажьэрэм, ишIуагъэ мымакIэу къызэрари­гъэкIыгъэм афэшI «тхьауегъэпсэу» ри­Iуагъ. Нэужым къытегущыIагъ пстэумкIи нэбгырэ 30 непэ палатэм зэрэхэтым, общественнэ организацие 25-рэ ащ зэрепхыгъэм. БлэкIыгъэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэ къыщыублагъэу пленарнэ зэхэсыгъуищ яIагъ. Ахэм а­щыщэу тIумэ АР-м и МВД кIэщакIо афэ­хъугъ. Зыныбжь имыкъугъэхэм бзэджэшIагъэу зэрахьэрэм, тигъогухэм хъугъэ-шIагъэу ате­хъухьэхэрэм, ахэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъугъэр ары Iо­фыгъо шъхьаIэу къащаIэтыгъэхэр. Ау ахэм анэмыкI гумэкIыгъохэми палатэр ахэплъагъ. Ащ фэдэу ащ ипащэ зигугъу къышIыгъэхэм ащыщых диспансеризацием цIыфхэр макIэу зэрэхэлажьэхэрэм иIофыгъо, туризмэм зегъэ­ушъомбгъугъэным ыкIи тарихъ культур­нэ кIэным икъэухъумэн яIофхэр.

AAG7631Республикэм ипащэ а зэпстэури лъэшэу узыгъэгумэкIын ыкIи нахь чанэу Iоф зыдэшIэгъэн фаеу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

— Мыхэм алъэныкъокIэ Iофхэр на­хьышIу хъунхэмкIэ Общественнэ пала­тэм мымакIэу ишIуагъэ къыгъэкIон зэрилъэ­кIыщтым тицыхьэ телъ, — къыIуагъ ащ. — ХэкIыпIэу шъулъэгъухэрэр жъу­гъэнэфэнхэу, ахэм афэгъэзагъэхэм алъыжъугъэIэсынхэу тышъущэгугъы.

АР-м и Общественнэ палатэу организацие 25-рэ зэзыпхырэм республикэм чIыпIэ гъэнэфагъэ зэрэщиубытырэр, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэ­гъэнхэм, рэхьатныгъэ илъыным, Iофыгъо зэфэшъхьафхэм язэшIохын ащ иIахь мымакIэу зэрахилъхьэрэр Шъхьэлэхъо Аскэр къызэгущыIэми къыхигъэщыгъ.

Устэ Руслъанэ къызэриIуагъэмкIэ, Урысыем исубъектхэм яобщественнэ палатэхэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэр зызэфахьысыжьым, АР-м и Общественнэ палатэ анахь чанхэм ащыщэу алъытагъ ыкIи ащ фэдэхэр зы­щагъэнэфэхэрэ тхылъым дагъэхьагъ. Илъэсэу къихьагъэми яIофшIэн къызэ­рэщамыгъэкIэщтыр, анахь шъхьаIэу Iоф зыдашIэщтхэмкIэ гухэлъ гъэнэфагъэхэр зэряIэхэр, охътэ благъэм зэхащэщт пленарнэ зэхэсыгъом ахэр зэрэщагъэ­нэфэщтхэр къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ лъэныкъо пстэумкIи Общественнэ палатэм яшIуагъэ рагъэ­кIыным зэрэфэхьазырхэм кIигъэтхъыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.